FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

Forumul permite utilizatorilor să-şi expună ideile, opiniile şi documentele într-un mod organizat. Scopul forumului este să faciliteze comunicarea.
Iunie 21st, 2018, 2:34 am


Cine este conectat

Cine este conectat Avem 3 utilizatori conectati recent :: 0 inregistrati, 0 ascunsi si 3 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute)
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1433 in data Martie 3rd, 2018, 10:26 pm

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 3 vizitatori

UTC + 2 ore
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Titlul mesajului: Echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate
MesajScris: Noiembrie 2nd, 2015, 8:24 pm 
Neconectati
Membru
Avatar utilizator

Inscris: Iunie 23rd, 2015, 10:21 am
Mesaje: 303
Localitate: Deva
În Monitorul Oficial nr. 434 din 22 mai 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3.630 din 2 mai 2018 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obţinute în străinătate
EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
Data intrării în vigoare: 22 Mai 2018

Aici http://forum.isj.hd.edu.ro/viewtopic.php?f=31&t=18324&sid=30f01a26da509d7adf06385ff9ea67cf
----------------------------------------
 În Monitorul Oficial nr. 191 din 1 martie 2018 a fost publicat ORDINUL Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3.217 din 16 februarie 2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.268/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România

--in atasare Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.268/2015 actualizat


02.03.2018
----------------------------------------------------
Extras din legislație:

ART. 136

(1)   Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.
(2)   Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora solicită şcolarizarea.
(3)   Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă.
(4)   Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face, prin decizie, de către o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte directorul/directorul adjunct şi un psiholog/ consilier şcolar.
(5)   Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de: vârsta şi nivelul dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară.
(6)   În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.
(7)   Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este retransmis, în maximum 5 zile, de către inspectoratul şcolar, către compartimentul de specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a XI-a şi a XII-a, pentru recunoaşterea şi echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în vigoare.
(8)   În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).
(9)   În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor şcolare judeţene, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv al ministerului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei şi i se transferă din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea desfăşurată - note, absenţe etc.
(10)   În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori promovaţi.
(11)   În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar de specialitate, care evaluează elevul, în termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. Comisia va funcţiona în unitatea de învăţământ în care urmează să fie înscris elevul. După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de cetăţenie sau statut, care solicită continuarea studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, care revin în ţară fără a prezenta documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
(12)   Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei discipline din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu. Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (10) la 3 sau mai multe discipline/module, acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de diferenţă la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afişate rezultatele evaluării. Dacă părintele, tutorele sau susţinătorul legal, respectiv elevul major solicită reexaminarea în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor primei examinări, se aprobă reexaminarea. În cazul în care nu promovează nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care a promovat examenele la toate disciplinele.
(13)   Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea în învăţământul românesc se face conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
(14)   Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la învăţământul obligatoriu din România.
(15)   Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică prevederile elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar din România.
ART.   137

(1)   Elevilor dintr-o unitate de învăţământ de stat, particular sau confesional din România, care urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în unitatea de învăţământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
(2)   În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul de învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se poate echivala anul şcolar parcurs în străinătate.

ART.   138

(1)   Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00, respectiv 8,00 pentru profilul pedagogic şi unităţile de învăţământ teologic şi militar/calificative mai puţin de "Bine".
(2)   Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către învăţător/institutor/ profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar.
(3)   Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.
(4)   Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau al elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

[color=#FF0000]Temei legal:


Ordinul nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 19 septembrie 2016
Data Intrarii in vigoare: 19 Septembrie 2016[/color]

********************


În Monitorul Oficial nr. 734 din 1 octombrie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 5.268 din 21 septembrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România.

Data intrarii în vigoare a ordinului -01 octombrie 2015.

Conform Ordinului nr. 5.268 din 21 septembrie 2015, echivalarea perioadelor de studii se efectuează de către o comisie din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara, în următoarea componență:

Președinte: inspector școlar general adjunct ILINA LAVINIA,
Membri:
1. inspector şcolar TĂRCHILĂ ALINA CRISTINA- responsabil învățământ primar,
2. inspector școlar ANCA ELENA CLAUDIA- responsabil învățământ gimnazial,
3. inspector școlar DANA LUIZA CIOARĂ din 01.07.2017- responsabil învățământ liceal,
4. consilier juridic NISTOR ION- responsabil cu dosarele elevilor străini.


Persoanele din cadrul inspectoratului şcolar judeţean nominalizate să evalueze dosarele de echivalare au următoarele atribuții:

a) verifică existenţa în dosar a documentelor prevăzute la art. 2 din OMECȘ nr. 5268/21.09.2015 şi, în cazul în care constată că dosarul nu este complet, înştiinţează solicitantul în vederea transmiterii documentelor care lipsesc,
b) analizează foile matricole din străinătate sau de la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, şi identifică clasele efectuate în străinătate sau la organizaţiile menţionate,
c) echivalează automat, fără susţinerea de măsuri compensatorii, toate clasele promovate la unităţi de învăţământ din străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, cu clasele corespunzătoare din sistemul de educaţie românesc,
d) în cazul în care dosarul nu poate fi întocmit potrivit prevederilor Ordinului M.E.C.Ș. nr. 5268 din 21 septembrie 2015, procedeză conform art. 136 din Ordinul MENCS nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
e) soluţionează dosarul de echivalare în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la inspectoratul şcolar judeţean,
f) întocmesc un ATESTAT de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România pe care îl prezintă în vederea semnării de către inspectorul şcolar general,
g) arhivează corespunzător dosarele de echivalare și atestatele întocmite și transmit lunar situația centralizatoare a dosarelor primite în vederea echivalării,
h) consiliază unitățile școlare din aria de responsabilitate cu privire la echivalarea studiilor și a actelor de studii obținute în străinătate de către copiii cetăţenilor români, cetăţeni din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi cetăţeni care au obţinut o formă de protecţie pe teritoriul României,
i) întocmesc proceduri în vederea reglementării domeniului de activitate,
j) răspund de corectitudinea echivalărilor efectuate.


Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara are atribuţii privind echivalarea perioadelor de studii corespunzătoare învăţământului general obligatoriu din sistemul de învăţământ românesc (clasa pregatitoare - clasa a X-a), studii efectuate:
  (1) Prezenta metodologie se aplică de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al ARACIP, de cetăţeni români, cetăţeni din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi de cetăţeni care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională.
  (2) Perioadele de studii pentru care se aplică prevederile prezentei metodologii sunt cele corespunzătoare învăţământului general obligatoriu, ciclului superior al liceului, perioadelor de studii de nivel profesional şi postliceal nefinalizate cu diplomă.


Echivalarea perioadelor de studii de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara vizează:cetăţenii români, cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenii care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională.

Perioadele de studii pentru care se aplică prevederile prezentei metodologii sunt cele corespunzătoare învăţământului general obligatoriu, ciclului superior al liceului, perioadelor de studii de nivel profesional şi postliceal nefinalizate cu diplomă.


Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii va conţine:

1. Cerere adresată Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara prin care se solicită echivalarea studiilor:
 documentul tipizat se găseşte la secretariatul ISJ Hunedoara și pe forum,
 se va menţiona ţara în care au fost efectuate studiile şi clasa în care se solicită înscrierea pentru anul şcolar în curs,

2. Cerere aprobată de directorul unității școlare la care se solicită înscrierea elevului ca audient:
 documentul tipizat se găseste la secretariatul ISJ Hunedoara și pe forum,

3. Situaţia şcolară anterioară plecării în străinatate/din România:
 foile matricole pentru toţi anii de studiu-original,

4. Situaţia scolară din străinătate, pe ani şcolari si clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute:
 foile matricole eliberate de o unitate de învăţământ din străinătate sau de organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele/notele obţinute - copie certificată conform cu originalul.

5. Documente personale de identificare:
 document de identificare valabil al elevului – copie certificată conform cu originalul,
 document de identificare valabil al părintelui/reprezentantului legal - copie certificată conform cu originalul.

Dosarul se depune la unitatea de învăţământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile art. 136 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.079/2016.

Dosarul poate fi depus de unitatea de învăţământ la secretariatul ISJ Hunedoara, cu adresă de înaintare.

Inspectoratul şcolar judeţean emite în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet un Atestat de echivalare care este valabil pentru înscrierea în orice unitate de învăţământ preuniversitar din ţară şi la încadrarea pe piaţa forţei de muncă.

Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în străinătate

Acte necesare (pentru clasele a XI-a și a XII-a) Cod QR http://www.cnred.edu.ro/#echivalare-per ... iversitare

Cerere prin care se solicită echivalarea studiilor:
-documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/formular-cerere ... rsitar.pdf
-se va menţiona ţara în care au fost efectuate studiile şi clasa în care se solicită înscrierea pentru anul şcolar în curs;
Situaţia şcolară anterioară plecării în străinătate:
-foile matricole pentru toţi anii de studii:
*în original sau
*în copie legalizată sau
*în copie certificată "conform cu originalul" de către Inspectoratul Şcolar Judeţean / Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Naţional de cunoştinţe, în copie simplă – dacă este cazul;
Situaţia şcolară din străinătate, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute:
-pentru actele de studii emise în Republica Moldova:
-copii legalizate dacă documentele sunt completate cu grafie latină sau
-copii simple şi traduceri în limba română legalizate dacă documentele sunt completate cu grafie chirilică.

Pentru actele de studii emise în alte state:
-copie simplă după original,
-traducere legalizată în limba română, cu excepţia actelor de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană).

Documente personale de identificare, în copie simplă:
-certificat de naştere şi
-paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4,
-actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate.

Depunerea actelor

Dosarul astfel întocmit se depune la inspectoratul şcolar în raza căruia se află instituţia de învăţământ la care urmează să se continue studiile.

Alte detalii: aici...http://www.cnred.edu.ro


Fisiere atasate:
ORDIN nr. 5.268 din 21 septembrie 2015.doc [65.5 KB]
Descarcat de 26 ori
Echivalarea diplomei de Bacalaureat.doc [94 KB]
Descarcat de 46 ori
2Cerere inscriere ca audient - Copy.doc [27 KB]
Descarcat de 124 ori
0Actele necesare pentru echivalarea perioadelor de studii preuniversitareISJ.doc [50 KB]
Descarcat de 479 ori
1Cerere_echivalare_studii_in_strainatate_ISJ.doc [33 KB]
Descarcat de 550 ori
4Acte necesare pt recunoastere Bacalaureat.doc [59 KB]
Descarcat de 225 ori
5Model atestat echivalare studii.doc [777 KB]
Descarcat de 348 ori
6Ordinul nr. 5268 21-09-2015.doc [62 KB]
Descarcat de 305 ori
7Ordinul nr. 5115 din 15 decembrie 2014.doc [858 KB]
Descarcat de 312 ori

_________________
Consilier juridic Ion NISTOR
Tel. serviciu: 0733 996 837
E-mail: juridicisjhjd@gmail.com
Web: http://www.isj.hd.edu.ro/index.php/2-un ... /7-juridic
Sus
 Profil Trimite mesaj privat E-mail  
 
Afisati mesajele precedente incepand cu:  Sortate dupa  
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 

UTC + 2 ore


Cine este conectat

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 3 vizitatori


Nu poti crea un noi topice in acest forum
Nu poti raspunde topicelor de pe aceast forum
Nu poti modifica mesajele tale din acest forum
Nu poti sterge mesajele tale din acest forum
Nu poti aduce atasamente pe acest forum

Cauta dupa:
Sari la:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Varianta in limba romana © 2007 roadiro Grup