FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

Forumul permite utilizatorilor să-şi expună ideile, opiniile şi documentele într-un mod organizat. Scopul forumului este să faciliteze comunicarea.
Mai 16th, 2022, 5:07 pm


Cine este conectat

Cine este conectat Avem 1 utilizator conectati recent :: 0 inregistrati, 0 ascunsi si 1 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute)
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1537 in data Noiembrie 1st, 2021, 5:36 pm

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 1 vizitator

UTC + 1 ora [ DST ]
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Titlul mesajului: Echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate
MesajScris: Septembrie 16th, 2019, 6:21 pm 
Neconectati
Membru
Avatar utilizator

Inscris: Iunie 23rd, 2015, 10:21 am
Mesaje: 1044
Localitate: Deva
Echivalarea perioadelor/actelor de studii

În MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 2 octombrie 2020 a fost publicat în O.M.E.C. nr. 5.638 din 28 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România.
Data intrării în vigoare: 02.10.2020.

1. Echivalarea studiilor/perioadelor, atunci când există acte doveditoare:

Echivalarea actelor de studii se face de către o comisie constituită la nivel de ISJ Hunedoara, prin decizia inspectorului școlar general.

Comisia de evaluare a dosarelor în vederea echivalării perioadelor de studii are următoarea componență:
Președinte: inspector școlar general adjunct MATE MARTA,
Membri:
1. inspector şcolar PETER LILIANA-responsabil învățământ primar
2. inspector şcolar BĂLICI CLAUDIA-responsabil învățământ primar
3. inspector școlar MOLDOVAN SIMINA LIANA- responsabil învățământ gimnazial
4. inspector şcolar MURAR M.P. IOAN ALEXANDRU- responsabil învățământ gimnazial
5. inspector şcolar VINTILĂ TEODORA ELENA-responsabil învățământ liceal
6. inspector şcolar BRATU ALINA-responsabil învățământ liceal.


Consilierea Comisiei de evaluare a dosarelor în vederea echivalării perioadelor de studii se realizează de către jurist NISTOR ION- consilier juridic al inspectoratului școlar.

Comisia de evaluare a dosarelor în vederea echivalării actelor de studii are competența de echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

Prevederile O.M.E.C. nr. 5.638 din 28 septembrie 2020 sunt aplicabile numai pentru copiii cetăţenilor:
a) români,
b) din statele membre ale Uniunii Europene,
c) din statele Spaţiului Economic European,
d) din statele Confederaţia Elveţiană,
e) care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională.

Perioadele de studii pentru care se aplică prevederile prezentei metodologii sunt cele corespunzătoare:
a) învăţământului general obligatoriu,
b) ciclului superior al liceului,
c) perioadelor de studii de nivel profesional şi postliceal nefinalizate cu diplomă.

Persoanele din cadrul inspectoratului şcolar judeţean nominalizate să evalueze dosarele de echivalare au următoarele atribuții:

a) verifică existenţa în dosar a documentelor prevăzute în ORDINULUI nr. 5.638 din 28 septembrie 2020 şi, în cazul în care constată că dosarul nu este complet, înştiinţează solicitantul în vederea transmiterii documentelor care lipsesc,
b) analizează foile matricole din străinătate sau de la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, şi identifică clasele efectuate în străinătate sau la organizaţiile menţionate,
c) echivalează automat, fără susţinerea de măsuri compensatorii, toate clasele promovate la unităţi de învăţământ din străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, cu clasele corespunzătoare din sistemul de educaţie românesc,
d) în cazul în care dosarul nu poate fi întocmit potrivit prevederilor Ordinul M.E.C. nr. 5.638 din 28 septembrie 2020, procedează conform art. 125 din Ordinul M.E.C. nr. 5.447 din 31 august 2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru din 31 august 2020 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
e) soluţionează dosarul de echivalare în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la inspectoratul şcolar judeţean,
f) întocmesc un ATESTAT de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România pe care îl prezintă în vederea semnării de către inspectorul şcolar general,
g) arhivează corespunzător dosarele de echivalare și atestatele întocmite și transmit lunar situația centralizatoare a dosarelor primite în vederea echivalării,
h) consiliază unitățile școlare din aria de responsabilitate cu privire la echivalarea studiilor și a actelor de studii obținute în străinătate de către copiii cetăţenilor români, cetăţeni din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi cetăţeni care au obţinut o formă de protecţie pe teritoriul României,
i) întocmesc situații centralizatoare și proceduri în vederea reglementării domeniului de activitate,
j) răspund de corectitudinea echivalărilor efectuate.

Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii conţine:
a) cerere;
b) foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) - original;
c) documente şcolare din care să rezulte nivelul, durata şi promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea - copii şi traduceri autorizate;
d) document de identificare valabil al elevului - copie;
e) alte documente, dacă este cazul (adeverinţă emisă de autoritatea competentă din ţara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii).

Inspectoratul şcolare şi unităţile de învăţământ pot solicita aplicantului depunerea documentelor prevăzute şi în altă formă decât cea stabilită în prezenta metodologie (original, copie simplă sau legalizată, traducere autorizată şi/sau legalizată etc.).

Dosarul se depune:
a) la inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
b) la unitatea de învăţământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Dosarul se poate depune fizic sau online, conform procedurilor interne stabilite de către inspectoratul şcolare.

Evaluarea în vederea echivalării presupune analizarea documentelor şcolare şi a foilor matricole din străinătate sau de la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, şi identificarea claselor efectuate în străinătate sau la organizaţiile menţionate.

Echivalarea se realizează la nivelul ultimei clase absolvite sau în curs de absolvire.

Termenul de soluţionare a dosarului de echivalare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la inspectoratul şcolar judeţean.

2. Echivalarea studiilor/perioadelor, atunci când nu există acte doveditoare:

Procedură: Articolul 125 din Ordinul M.E.C. nr. 5.447 din 31 august 2020 pentru aprobarea REGULAMENTULUI-CADRU din 31 august 2020 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar:

(1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.
(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul în care părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora solicită şcolarizarea.
(3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă.
(4) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte şi directorul/directorul adjunct şi un psiholog/consilier şcolar.
(5) Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de vârsta şi nivelul dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară.
(6) În cazul în care părinţii sau reprezentanţii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.
(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii sau reprezentanţii legali ai elevului la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este transmis, în maximum 5 zile de la înregistrare, de către inspectoratul şcolar către compartimentul de specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a XI-a şi a XII-a, pentru recunoaşterea şi echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în vigoare. Ministerul Educaţiei şi Cercetării emite documentul de echivalare în termen de 30 de zile de la primirea dosarului.
(8) În cazul în care părinţii sau reprezentanţii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).
(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor şcolare judeţene, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv al ministerului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei şi i se transferă din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea desfăşurată - note, absenţe etc.
(10) În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori promovaţi.
(11) În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar/profesor metodist, care evaluează elevul, în termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de cetăţenie sau statut, care solicită continuarea studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, fără a prezenta documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
(12) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei discipline din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu. Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (10) la 3 sau mai multe discipline/module, acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de diferenţă la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afişate rezultatele evaluării. Dacă părintele sau reprezentantul legal, respectiv elevul major solicită reexaminarea în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor primei examinări, se aprobă reexaminarea. În cazul în care nu promovează nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care a promovat examenele la toate disciplinele.
(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi participarea la cursul de iniţiere în limba română se fac conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Pentru persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională, înscrierea în învăţământul românesc, la oricare din formele de învăţământ, se poate face, în cazul elevilor majori, la solicitarea acestora sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinţilor sau reprezentanţilor legali. Înscrierea în învăţământul preuniversitar se poate face, în condiţiile participării la cursul de iniţiere în limba română şi, după caz, fie după primirea avizului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor de către instituţiile abilitate, fie după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (10)-(12). Persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul programului „A doua şansă“, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, simultan cu participarea la cursul de iniţiere în limba română.
(14) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la învăţământul obligatoriu din România.
(15) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică prevederile elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar din România.
(16) Prin excepţie de la prevederile alin (1)-(12), în temeiul Legii nr. 356/2007 pentru aderarea României la Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994, elevilor români înscrişi în sistemul şcolilor europene, reintegraţi în sistemul educaţional naţional, li se recunosc şi li se echivalează în procedură simplificată, pe baza cererii avizate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin direcţia cu atribuţii în domeniul şcolilor europene, notele/calificativele obţinute, cu încadrarea în clasa corespunzătoare.


3. Alte informații privind recunoaşterea și echivalarea studiilor - http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

CNRED recunoaște actele de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate, prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării, raportat la sistemul românesc de învățământ.

În urma evaluării, CNRED poate recunoaște nivelul, domeniul de studii și/sau specializarea, automat sau prin susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii. În aplicarea măsurilor compensatorii, CNRED colaborează cu Inspectoratele Școlare Județene și cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Această procedură se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul la piața forței de muncă.

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, în termen de 30 zile, actele de studii care atestă absolvirea studiilor de nivel bacalaureat, școala profesională și școala postliceală.

4. Recunoaşterea automată - http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

Prin aplicarea procedurii automate, CNRED recunoaște, fără a dispune susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei. În cazul în care programul de studii absolvit în străinătate are corespondent în România, CNRED recunoaște, la cerere, domeniul și/sau specializarea urmate.

Recunoașterea automată se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul la piața forței de muncă. Pentru continuarea studiilor în învățământul universitar din România, CNRED colaborează cu instituțiile de învățământ superior.

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, în termen de 30 zile, actele de studii care atestă absolvirea studiilor de nivel bacalaureat, școala profesională și școala postliceală.

CNRED aplică procedura de recunoaştere automată din anul 2008 pentru diplomele obţinute la unități de învăţământ din orice stat al Uniunii Europene, SEE şi Confederaţia Elveţiană.

5. Cetăţeni români- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

Clasele I-XII efectuate în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară în România activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară - recunoaştere de către Inspectoratele Şcolare Judeţene şi ISMB

6. Diploma de bacalaureat- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

Diplomele de nivel bacalaureat obţinute la o unitate de învățământ care organizează și desfășoară în România activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

7. Diplomele de şcoală postliceală şi de şcoală profesională- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

8. Cetăţeni din alte state UE, membri de familie, protecţie subsidiară şi refugiaţi- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

Clasele I-XII efectuate în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară în România activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară - recunoaştere de către Inspectoratele Şcolare Judeţene şi ISMB

9. Diploma de bacalaureat obținută în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară în România activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, pentru înscrierea la studii postliceale sau superioare în România

10. Recunoaştere pentru accesul pe piaţa forţei de muncă sau a formării profesionale- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

11. Cetăţeni din state terţe-http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

12. Recunoaştere acte de studii în vederea obţinerii autorizaţiei de muncă în România- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

13. Echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate a cetățenilor străini ( a celor care nu au cetățenie română)

Înscrierea si echivalarea studiilor/actele se face potrivit O.M.E.N. nr. 3.473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018.

La nivel de inspectorat școlar, funcționează Comisia de evidență și înscriere cetăţenilor străini în învăţământul preuniversitar, care are următoarea componență:

1. inspector şcolar DANA LUIZA CIOARĂ
2. inspector şcolar LAZĂR DANIEL MIHAI.


Consilierea Comisiei de evidență și înscriere cetăţenilor străini în învăţământul preuniversitar se realizează de către jurist NISTOR ION- consilier juridic al inspectoratului școlar.

Comisia de evidență și înscriere cetăţenilor străini în învăţământul preuniversitar din cadrul inspectoratului şcolar judeţean are următoarele atribuții:

a) verifică existenţa în dosar a documentelor prevăzute la art. 9 din O.M.E.N. nr. 3.473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018 şi, în cazul în care constată că dosarul nu este complet, înştiinţează solicitantul în vederea transmiterii documentelor care lipsesc,
b) transmite dosarul la Ministerul Educaţiei și Cercetării (M.E.C.) - Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene (D.G.R.I.A.E.),
c) transmite solicitantului răspunsul primit de la Ministerul Educaţiei și Cercetării (M.E.C.) - Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene (D.G.R.I.A.E.),
d) ține evidența copiilor străini și arhivează corespunzător dosarele de înscriere,
e) urmărește respectarea de către unitățile școlare a prevederilor Ordonanţei nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană.
Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene asigură și coordonează activitățile MEN în domeniul relațiilor internaționale și al afacerilor europene, creșterea respectului pentru învățământul din România, prin participarea la reuniuni, convenții, conferințe și forumuri internaționale și europene, prin respectarea angajamentelor asumate în baza acordurilor bilaterale și multilaterale încheiate în domeniul educației și formării profesionale, precum și prin schimbul de bune practici.
De asemenea, elaborează și aplică politica statului român în domeniul educației cu privire la primirea la studii, în România, a cetățenilor români de pretutindeni, și facilitează înscrierea în unități școlare și instituții de învățământ superior, din România, a cetățenilor din statele UE și non-UE.

Director general: Luminița Matei, e-mail: luminita.matei@edu.gov.ro, web> https://www.edu.ro/DGRIAE

14. Mai multe, aici:

- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

15. Lista acte normative echivalare studii:

• Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150
• O.G. nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19084
• Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/159087
• H.G. nr. 760/1999 privind aprobarea Regulamentului consular: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19327
• H.G. nr. 676/2007 privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83741
• O.G. nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170993
• H.G. nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53509
• Ordinul MENCS nr. 6121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185468
• Ordinul MEN nr. 3630/2018 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200944
• Ordinul MENCS nr. 5414/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/182874
• Ordinul MENCS nr. 4959/2016 cu privire la aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea autorizării, respectiv acreditării unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic pentru calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181607
• O.M.E.C. nr. 5.638 din 28 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România
•Ordinul M.E.N. nr. 3.473 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul M.E.C. nr. 5.447 din 31 august 2020 pentru aprobarea REGULAMENTULUI-CADRU din 31 august 2020 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

• Alte ordine, note, notificări, proceduri şi precizări ale Ministerului Educaţiei.

Actele normative pot fi urmărite la adresele:

-http://www.monitoruloficial.ro
-http://legislatie.just.ro
-http://legistm.ro

Contact: I.S.J. HUNEDOARA, Deva, Str. Gh. Baritiu nr. 2, 330065
Tel: +4(0) 254 213315, +4(0) 254 215755
Fax: +4(0) 254 215034, +4(0) 254 220911
E-mail: inspectorat@isj.hd.edu.ro


Fisiere atasate:
Formulare.rar [212.07 KB]
Descarcat de 308 ori
ORDIN nr. 5.638 din 28 septembrie 2020.pdf [95.75 KB]
Descarcat de 150 ori
ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020.pdf [617.54 KB]
Descarcat de 138 ori
ORDIN nr. 3.473 din 17 martie 2017.pdf [2.79 MB]
Descarcat de 121 ori

_________________
Cu stimă,

Consilier juridic Ion NISTOR
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara
Str. Gh. Baritiu nr. 2, 330065 - Deva, jud. Hunedoara
E-mail: juridic@isj.hd.edu.ro;
Sus
 Profil Trimite mesaj privat E-mail  
 
Afisati mesajele precedente incepand cu:  Sortate dupa  
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 

UTC + 1 ora [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 1 vizitator


Nu poti crea un noi topice in acest forum
Nu poti raspunde topicelor de pe aceast forum
Nu poti modifica mesajele tale din acest forum
Nu poti sterge mesajele tale din acest forum
Nu poti aduce atasamente pe acest forum

Cauta dupa:
Sari la:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Varianta in limba romana © 2007 roadiro Grup