FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA
http://forum.isj.hd.edu.ro/

COMPLETARE DE NORMA
http://forum.isj.hd.edu.ro/viewtopic.php?f=258&t=15804
Pagina 1 din 3

Autor:  Camelia Besleaga [ Februarie 22nd, 2017, 3:33 pm ]
Titlul mesajului:  COMPLETARE DE NORMA

Stimati colegi,

In conformitate cu OMECS nr. 5739/2016, Art. 33 (1) Cadrele didactice titulare, precum şi cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă, a căror completare de normă didactică de predare-învăţare-evaluare nu s-a soluţionat la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare, depun la inspectoratele şcolare, în perioada prevăzută de Calendar, cererea însoţită de documentele prevăzute în aceasta.
(2) Soluţionarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se realizează în şedinţă publică organizată de către comisia de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul inspectoratului şcolar în perioada prevăzută de Calendar.
(3) Cadrele didactice, care participă la şedinţa publică pentru completarea normei didactice, se ierarhizează pe discipline, în baza punctajului rezultat din evaluarea activităţii, conform criteriilor prevăzute în FISA DE EVALUARE, pe liste separate cuprinzând cadrele didactice titulare, respectiv cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă.
(4) Personalul didactic titular căruia i s-a completat norma didactică de predare-învăţare-evaluare pentru un an şcolar, în altă/alte unităţi de învăţământ, beneficiază de continuitate în anul şcolar următor pe aceleaşi ore, dacă acestea mai sunt viabile, cu acordul cadrului didactic.
(5) Soluţionarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare, în şedinţă publică, se realizează, pe discipline, mai întâi pentru cadrele didactice titulare, în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu respectarea principiului continuităţii şi apoi pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică incompletă, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe catedre vacante/rezervate incomplete şi, în mod excepţional, când acestea s-au epuizat, pe fracțiuni din catedre vacante/rezervate complete, după cum urmează:
a) cu ore în specialitate, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanţă cu prevederile prezentei Metodologii şi prevederile Centralizatorului;
b) cu alte ore, la discipline din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/3 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
c) cu alte ore, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
d) cu alte ore, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Prioritate la repartizarea orelor vacante/rezervate, în şedinţa publică pentru completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, au cadrele didactice care beneficiază de continuitate în activitatea de predare la aceleaşi clase/grupe sau în aceeaşi unitate de învăţământ.
(7) În unitățile de învățământ din mediul rural, completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare, se poate realiza pe durata unui an școlar ori pe durată nedeterminată, numai pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul acestora, fapt consemnat în decizia de repartizare pentru completarea normei didactice. În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare pe perioadă nedeterminată cadrele didactice titulare care urmează să-și completeze norma didactică cu ore în unitățile de învățământ în care au funcţionat prin completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 ani școlari, dacă orele respective sunt vacante și se certifică viabilitatea acestora pentru o durată de cel puţin 2 ani şcolari. Completarea normei didactice pe durată nedeterminată se realizează ținând seama de prevederile prezentei Metodologii și de prevederile Centralizatorului.
(8) După aplicarea principiului continuităţii, în cazul punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine:
a) cadrul didactic cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care solicită orele pentru completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare;
b) cadrul didactic care solicită orele pentru completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare în apropierea localităţii de domiciliu.
(9) Dacă, după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (8), se menţine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
c) dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani.
(10) Opţiunea fiecărui cadru didactic din şedinţa de repartizare se exprimă în scris conform cererii tip şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau a împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră din lista afişată, conform punctajului.
(11) După emiterea deciziei de repartizare pentru completarea normei didactice, semnată de inspectorul şcolar general, directorul/directorii unităţilor de învăţământ în care cadrul didactic este titular/angajat încheie cu acesta actul adiţional la contractul individual de muncă. Directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ în care i s-a completat norma didactică de predare-învăţare-evaluare încheie cu cadrul didactic repartizat un contract individual de muncă.
(12) Personalului didactic titular repartizat pentru completarea normei didactice i se revocă decizia de completare de normă, în situaţia în care, până la data începerii cursurilor, se constată că i se poate asigura normă întreagă conform actului de numire/transfer/repartizare în învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ având obligaţia să comunice în scris cadrului didactic decizia de revocare a completării de normă. Posturile didactice incomplete eliberate se ocupă în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
Calendar:
Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului școlar:
a) afișarea la inspectoratele școlare a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;
Termen: 22 februarie 2017
b) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul școlar;
Perioada: 23-24 februarie 2017, la cam.214, cu urmatorul program: 23.02.2017 intre orele 12.00-15.00, 24.02.2017 intre orele 11.00-13.00.
c) organizarea probelor practice/orale în profilul postului pentru completările şi întregirile de normă didactică;
Termen: 27 februarie 2017
d) ședință de repartizare organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, pentru completarea normei didactice;
Termen: 28 februarie 2018

Compartiment MRU

Fisiere atasate:
Posturi_22_forum.xls [403.5 KB]
Descarcat de 1485 ori

Autor:  scoalabaru [ Februarie 23rd, 2017, 9:40 am ]
Titlul mesajului:  Re: COMPLETARE DE NORMA

Scoala Gimnaziala Banita
cod post 1369 - Limba si lit. romana - nu este propus pentru continuitate

Autor:  scoavi [ Februarie 23rd, 2017, 10:10 am ]
Titlul mesajului:  Re: COMPLETARE DE NORMA

Școala Gimnazială Nr.6 Vulcan:au fost omise 6 ore chimie-viabilitate 2 ani-completare normă.

Autor:  gsimlupeni [ Februarie 23rd, 2017, 12:42 pm ]
Titlul mesajului:  Re: COMPLETARE DE NORMA

Liceul Tehnologic Lupeni
Postul cu codul 1318 (Limba engleză - 9 ore) este dublat cu postul cu codul 1319.Unul dintre ele trebuie să fie șters.

Autor:  SC PUI [ Februarie 23rd, 2017, 3:29 pm ]
Titlul mesajului:  Re: COMPLETARE DE NORMA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUI
Postul cu codul 1872 ( matematica - 4 ore ) nu există , trebuie șters - orele sunt prevazute in catedra titularilor. Obligatia de catedra a directorului cuprinde: 2 ore - Tainele Stiintei, cls. a V - a si 4 ore - Educatie Tehnologica, clasele V - VIII.
Postul cu codul 1615 ( educație fiică și sport - 14 ore ) este itinerant.
Postul cu codul 1611 ( limba engleză - 16 ore ) este itinerant.
Postul de limba și literatura română 16 ore - rezervat până la data de 07.04.2018 nu are cod.
Postul de religie 1 oră - rezervat până la data de 07.04.2018 nu are cod .
Postul de l. latină 1 oră - rezervat până la data de 07.04.2018 nu are cod .

Autor:  scaurelvlad [ Februarie 24th, 2017, 12:14 pm ]
Titlul mesajului:  Re: COMPLETARE DE NORMA

”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR. AUREL VLAD” ORĂȘTIE

Postul de educație fizică și sport, având codul 1443 este în litigiu.

Autor:  colegiulsaligny_simeria [ Februarie 24th, 2017, 12:44 pm ]
Titlul mesajului:  Re: COMPLETARE DE NORMA

Colegiul TTF "Anghel Saligny" Simeria

cod post 1724 - Mecanică - este Mecanică (maiştri instructori) -28,9 ore - 1 an/vacant/prelungire contract nota peste 7 cu def.

Autor:  ZONA HUNEDOARA [ Februarie 24th, 2017, 1:42 pm ]
Titlul mesajului:  Re: COMPLETARE DE NORMA

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BURSAN" HUNEDOARA

Codul postului 1520 - pe Electronica-automatizari, 9,5 ore, sunt ore pentru predare (inginer) si nu de maistru-instructor.

Autor:  Scoala Hasdau [ Februarie 24th, 2017, 4:56 pm ]
Titlul mesajului:  Re: COMPLETARE DE NORMA

SCOALA PRIMARA HASDAU

Postul de educatoare (1058 ) este propus pentru prelungirea C.I.M -candidatul are definitivat si nota / media peste 7.

Autor:  scoala_rdm [ Februarie 28th, 2017, 10:05 am ]
Titlul mesajului:  Re: COMPLETARE DE NORMA

SCOALA GIMNAZIALA RAU DE MORI
Postul cu codul 1365 - EDUCATIE FIZICA este ITINERANT

Autor:  scoalasalas [ Februarie 28th, 2017, 11:30 am ]
Titlul mesajului:  Re: COMPLETARE DE NORMA

Scoala Primara Salasu de Sus

Limba Engleza, Religia Si Educatia Fizica sunt la Invatamant primar-intinerant

Autor:  gsdlp [ Februarie 28th, 2017, 12:29 pm ]
Titlul mesajului:  Re: COMPLETARE DE NORMA

Coegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani

Postul cu codul 1657-Limba italiana are viabilitate 1 an nu 4 ani.
Postul cu codul 1645-Logică argumentare și comunicare - este pentru înv. special profesional

Autor:  clubulcopiilorhd [ Februarie 28th, 2017, 2:13 pm ]
Titlul mesajului:  Re: COMPLETARE DE NORMA

CLUBUL COPIILOR HUNEDOARA

La codul postului 1866 statutul este rezervat, iar la codul postului 1007 statutul este vacant.

Autor:  scidsirbu [ Februarie 28th, 2017, 2:37 pm ]
Titlul mesajului:  Re: COMPLETARE DE NORMA

Şcoala Gimnazială I.D.Sîrbu Petrila
Postul cu codul 1289, nivel primar, 21 ore, statut rezervat.

Autor:  teoretic_petrosani [ Februarie 28th, 2017, 11:51 pm ]
Titlul mesajului:  Re: COMPLETARE DE NORMA

La Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani au fost omise din lista posturilor vacante afișate:

Învăţământul primar/Profesor pentru învăţământul primar (în limba maghiară) - 2 posturi vacante, viabilitate 1 an.

Pagina 1 din 3 UTC + 2 ore
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/