FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

Forumul permite utilizatorilor să-şi expună ideile, opiniile şi documentele într-un mod organizat. Scopul forumului este să faciliteze comunicarea.
August 20th, 2018, 8:32 am


Cine este conectat

Cine este conectat Avem 28 utilizatori conectati recent :: 0 inregistrati, 0 ascunsi si 28 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute)
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1433 in data Martie 3rd, 2018, 10:26 pm

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 28 vizitatori

UTC + 2 ore
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Titlul mesajului: Examenul naţional de definitivare în învăţământ
MesajScris: Februarie 3rd, 2017, 6:34 pm 
Neconectati
Membru
Avatar utilizator

Inscris: Iunie 23rd, 2015, 10:21 am
Mesaje: 322
Localitate: Deva
Reguli speciale, calendar pentru Examenul naţional de definitivare în învăţământ

Înscrierea candidaţilor
  ART. 7
  (1) Înscrierea la examen se face la nivelul unităţilor de învăţământ, în condiţiile prevăzute la art. 4, în perioada prevăzută în calendar, pe baza dosarului de înscriere, care conţine următoarele documente:
  a) fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ - prevăzută în anexa nr. 1, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;
  b) copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ;
  c) document certificat "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică;
  d) copii ale următoarelor documente, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, document privind schimbarea numelui;
  e) adeverinţă privind calificativul "Bine" sau "Foarte bine" acordat pentru anul şcolar precedent anului în care se susţine proba scrisă, pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (3);
  f) adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (4).
  (2) Pregătirea psihopedagogică este certificată prin:
  a) foaia matricolă/anexă la diploma de licenţă sau de absolvire, în care este consemnată parcurgerea disciplinelor psihopedagogice şi metodice, sau prin certificat de absolvire a unui program de pregătire psihopedagogică, organizat de instituţii de învăţământ superior, prin departamentele pentru pregătirea personalului didactic, pentru absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată şi ai învăţământului postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică până în anul 2009;
  b) certificat de absolvire a unui program de pregătire psihopedagogică, cu minimum 30 de credite transferabile (nivel I), organizat de instituţii de învăţământ superior, prin departamentele pentru pregătirea personalului didactic, pentru absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă şi scurtă durată/postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică începând cu anul 2009, precum şi pentru absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi ai ciclului II de studii universitare de masterat, încadraţi în învăţământul preşcolar, în învăţământul preuniversitar obligatoriu şi pe catedre de pregătire/instruire practică;
  c) certificat de absolvire a unui program de pregătire psihopedagogică, cu minimum 60 de credite transferabile (nivel II), organizat de instituţii de învăţământ superior, prin departamentele pentru pregătirea personalului didactic, pentru absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată încadraţi în învăţământul liceal/postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică începând cu anul 2009, precum şi pentru absolvenţii ciclului II de studii universitare de masterat, încadraţi în învăţământul liceal/postliceal;
  d) diploma de bacalaureat, de absolvire sau de licenţă, pentru absolvenţii liceelor pedagogice, la specializările învăţători-educatoare şi educator-puericultor, pentru absolvenţii colegiilor universitare de institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, pentru care se consideră îndeplinită cerinţa privind pregătirea psihopedagogică de nivel I, prevăzută în Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.745/2012, cu completările ulterioare.
  (3) Calculul vechimii efective la catedră, pentru obţinerea definitivării în învăţământ, se realizează după cum urmează:
  a) se ia/iau în calcul întreaga perioadă/toate perioadele consecutive sau nu în care s-a prestat activitate de predare efectivă, ca personal didactic calificat, respectiv după absolvirea studiilor de specialitate cu examen de diplomă sau de licenţă, după caz, şi îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială pentru profesia didactică, conform legii;
  b) orele de predare echivalente normei de un an se calculează înmulţind numărul de săptămâni ale anului şcolar cu numărul de ore din norma didactică a funcţiei didactice ocupate.
  (6) La propunerea inspectoratelor şcolare, direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale poate acorda derogare de maximum o lună de la vechimea minimă la catedră de un an, prevăzută la art. 4 alin. (1).

ART. 22
  (1) Proba scrisă se desfăşoară în centrele de examen la data prevăzută în calendar, începând cu ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.
  (2) Prezentarea comisiei la centrul de examen se face în intervalul orar 7-7,30, pe baza buletinului/cărţii de identitate şi a delegaţiei de serviciu.
  (3) Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8,00-8,45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.
  (4) Candidaţii şi asistenţii supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate. Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.
  (5) Candidaţii care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora menţionate la alin. (4) sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistaţi, sunt eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei de examen, situaţie în care asistenţii supraveghetori sau membrii comisiei de examen încheie un proces-verbal.
  (6) Candidaţii sunt informaţi de către asistenţii supraveghetori responsabili de săli, la intrarea în sala de examen, cu privire la prevederile metodologice referitoare la desfăşurarea probei scrise şi semnează procese-verbale care să ateste informarea.
  ART. 23
  (1) Pe uşa fiecărei săli de examen se afişează tabelele nominale cuprinzând numele şi prenumele candidaţilor, repartizaţi în sala respectivă şi disciplina la care aceştia susţin examenul.
  (2) În fiecare sală de examen se repartizează candidaţi care susţin examenul la cel puţin două discipline diferite. Repartizarea candidaţilor în sală se face potrivit tabelelor afişate, respectarea ordinii de aşezare în bancă fiind obligatorie.
  ART. 24
  (1) În vederea desfăşurării probei scrise se asigură supravegherea fiecărei săli de către 2-3 asistenţi supraveghetori, care verifică identitatea candidaţilor din sala respectivă pe baza actului de identitate prezentat de aceştia şi care răspund de corectitudinea desfăşurării probei scrise în sala respectivă.
  (2) Asistenţii supraveghetori responsabili de săli primesc, sub semnătură, de la secretariatul comisiei de examen, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă, precum şi etichetele, codurile de bare, foile tipizate de examen şi ciornele necesare ştampilate, corespunzător numărului candidaţilor din sală.
  (3) Înainte de aducerea subiectelor în săli, supraveghetorii instruiesc candidaţii cu privire la modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată, la sigilarea şi securizarea lucrărilor scrise, utilizarea codurilor de bare, numerotarea paginilor şi atenţionează candidaţii cu privire la situaţiile care pot conduce la anularea lucrării scrise şi la eliminarea din examen, potrivit prevederilor legale.

ART. 27
  (1) Asistenţii supraveghetori care furnizează soluţii ale subiectelor de examen, falsifică lucrări, tolerează acţiuni sau intenţii de fraudă ale candidaţilor sau manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor răspund disciplinar, în conformitate cu art. 280-282 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau penal, după caz.
  (2) Înscrierea numelui candidaţilor sau a altor nume proprii care nu au legătură cu cerinţele subiectului în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile de examen determină anularea lucrărilor scrise. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele, cu o linie oblică.
  (3) Candidaţii care, în timpul desfăşurării probei scrise, sunt surprinşi copiind, primind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din examen, încheindu-se un proces-verbal în acest sens de către asistenţii supraveghetori sau de către membrii comisiei de examen. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice altă tentativă de fraudă.
  ART. 28
  (1) Candidatul care se retrage din proprie iniţiativă poate solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii, predă lucrarea şi foaia cu subiecte şi părăseşte sala după cel puţin o oră, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale.
  (2) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţii supraveghetori până la înapoierea în sala de examen, fără a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvării subiectelor.

Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2016—2017

Până la 1 octombrie 2016:
Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judeţene/Comisiei de examen a municipiului Bucureşti

Până la 7 octombrie 2016:
Inscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea acestora

7—21 octombrie 2016:
Inregistrarea în aplicaţie a candidaţilor care susţin proba scrisă în sesiunea 2017.
Inştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

Până la 31 martie 2017:
Efectuarea inspecţiilor de specialitate pentru candidaţii care susţin proba scrisă în sesiunea 2017

31 martie—10 aprilie 2017:
Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică

20 aprilie 2017:
Susţinerea probei scrise

25 aprilie 2017:
Afişarea rezultatelor

25—26 aprilie 2017:
Inregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare/contestaţii

26—29 aprilie 2017:
Soluţionarea contestaţiilor

30 aprilie 2017:
Afişarea rezultatelor finale

2—22 mai 2017:
Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice

Detalii: http://legeaz.net/monitorul-oficial-754 ... invatamant

ATENȚIE!

Sălile de examene sunt supravegheate video, în temeiul Procedurii operaționale a MEN privind activitatea de supraveghere audio-video nr. 28431/14.03.2017
În contextul aplicării Strategiei Anticorupţie în Educaţie, M.E.N.C.Ș. a dispus punerea la dispoziția publicului a trei mijloace pentru sesizarea eventualelor fapte de corupţie, astfel:

1. Tel. verde naţional - 0800801100 - telefon gratuit;
2. pe site-ul - http://www.educatiepentruviitor.edu.ro;
3. Tel. verde al Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara – 0800 816 254 - telefon gratuit.


Fisiere atasate:
ORDIN nr. 5.087 din 31 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ.doc [325.5 KB]
Descarcat de 152 ori

_________________
Consilier juridic Ion NISTOR
Tel. serviciu: 0733 996 837
E-mail: juridicisjhjd@gmail.com
Web: http://www.isj.hd.edu.ro/index.php/2-un ... /7-juridic
Sus
 Profil Trimite mesaj privat E-mail  
 
Afisati mesajele precedente incepand cu:  Sortate dupa  
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 

UTC + 2 ore


Cine este conectat

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 28 vizitatori


Nu poti crea un noi topice in acest forum
Nu poti raspunde topicelor de pe aceast forum
Nu poti modifica mesajele tale din acest forum
Nu poti sterge mesajele tale din acest forum
Nu poti aduce atasamente pe acest forum

Cauta dupa:
Sari la:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Varianta in limba romana © 2007 roadiro Grup