FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

Forumul permite utilizatorilor să-şi expună ideile, opiniile şi documentele într-un mod organizat. Scopul forumului este să faciliteze comunicarea.
Septembrie 25th, 2018, 3:48 pm


Cine este conectat

Cine este conectat Avem 19 utilizatori conectati recent :: 0 inregistrati, 0 ascunsi si 19 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute)
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1433 in data Martie 3rd, 2018, 10:26 pm

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 19 vizitatori

UTC + 2 ore
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Titlul mesajului: Informare juridică nr. 21 din 2018
MesajScris: Iunie 11th, 2018, 12:55 pm 
Neconectati
Membru
Avatar utilizator

Inscris: Iunie 23rd, 2015, 10:21 am
Mesaje: 333
Localitate: Deva
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (6) lit. j) din Ordinul nr. 5.530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările și completările ulterioare care obligă consilierului juridic ,,să informeze conducerea şi membrii compartimentelor inspectoratului şcolar cu privire la dispoziţiile cu caracter normativ de interes general şi specifice învăţământului”, vă transmit Informarea juridică nr. 21 din 11.06.2018 cu denumirea:
Contractul de management educațional inspector școlar

CONTRACT DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL[1]

I. Părţile contractante
1. Domnul/Doamna ____________ în calitate de inspector şcolar general, numit în funcţie prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. ____________, reprezentând Inspectoratul Şcolar Judeţean _________ cu sediul în cu sediul în ________, str. ______, jud. ___________ şi
2. Domnul/Doamna ____________ domiciliată în ___________, Str. ___, nr. _, bl. __, sc. _, ap._, et._, judeţul __ cetăţean român, având actul de identitate CI seria __ nr. __, CNP ________, eliberată de ________, în calitate de inspector şcolar _________ (_____ normă) la Inspectoratul Şcolar ___, cu sediul ____, str. ________ jud. ___, telefon ________, numit în funcţie prin Decizia inspectorului şcolar general nr. ___ din _______, denumit în continuare inspector şcolar.
II. Obiectul contractului
Inspectoratul Şcolar Judeţean __________ prin inspectorul şcolar general, încredinţează inspectorului şcolar coordonarea, îndrumarea şi controlul (şi evaluarea) activităţilor din unităţile/instituţiile de învăţământ ale judeţului, în specialitatea/domeniul său de competenţă, în concordanţă cu strategia şi direcţiile de dezvoltare ale învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei.
III. Durata contractului
Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii deciziei de numire în funcţie, şi poate fi prelungit cu acordul părţilor, în urma evaluării performanţelor manageriale. Prelungirea se realizează pe o perioadă de un an, fără a se depăşi data la care inspectorul şcolar îndeplineşte vârsta legală de pensionare.
IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile inspectorului şcolar
A. Atribuţiile inspectorului şcolar sunt cele prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, şi cele prevăzute în fişa postului.
B. Inspectorul şcolar are următoarele drepturi:
1. rezervarea catedrei pe care este titular, în perioada executării mandatului;
2. plata drepturilor băneşti, precum şi calcularea drepturilor cuvenite privind asigurările sociale şi pensia, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
3. concediu de odihnă anual stabilit conform legislaţiei în vigoare;
4. participarea la programele de formare/perfecţionare în domeniul managementului educaţional - în cazul în care nu a parcurs un astfel de stagiu, este obligat să participe la cursul de formare în primul an al mandatului;
5. primirea de distincţii şi premii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
6. solicitarea şi primirea de asistenţă juridică din partea inspectoratului şcolar judeţean în toate problemele de legislaţie, precum şi în cazul unor litigii în care este implicat;
7. decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport şi a altor cheltuieli stabilite de normele legale, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate;
8. alte drepturi prevăzute de lege;
C. Inspectorul şcolar are următoarele obligaţii:
1. aplicarea strategiilor educaţionale promovate de Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratul şcolar la nivelul unităţii de învăţământ, în concordanţă cu obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei;
2. desfăşurarea activităţii de îndrumare şi control, conform fişei postului;
3. elaborarea, la nivelul inspectoratului şcolar judeţean, a planurilor manageriale în concordanţă cu obiectivele politicii educaţionale;
4. asigurarea, prin activitatea de monitorizare şi evaluare, a realizării planului managerial propus;
5. asigurarea calităţii educaţiei la specialitatea/domeniul în care îşi exercită atribuţiile;
6. prezentarea, semestrial şi anual sau, după caz, la solicitarea inspectorului şcolar general, a stadiului realizării planului managerial la disciplina/compartimentul de care răspunde;
7. asigurarea organizării activităţilor de perfecţionare a personalului didactic de specialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
8. declararea averii la începutul şi la sfârşitul mandatului.
V. Drepturile şi obligaţiile inspectorului şcolar general
1. să solicite inspectorului aplicarea politicii educaţionale din judeţul Hunedoara în domeniul său de competenţă, în concordanţă cu strategia şi direcţiile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei;
2. să asigure inspectorului şcolar deplina libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea disciplinei de învăţământ/domeniului corespunzătoare/corespunzător funcţiei, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale;
3. să asigure inspectorului şcolar condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în prezentul contract;
4. să evalueze activitatea inspectorului şcolar anual sau ori de câte ori este sesizat de existenţa unor disfuncţii în activitate.
VI. Loialitate şi confidenţialitate
1. Inspectorul şcolar e obligat să folosească întreaga capacitate de muncă în interesul procesului educaţional, dând dovadă în activitate de probitate morală şi profesională.
2. Pe durata prezentului contract şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia inspectorul şcolar este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de Ministerul Educației Naționale.
3. Inspectorului şcolar îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerul Educației Naționale în domeniul educaţiei.
VII. Răspunderea părţilor
1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile răspund potrivit legii.
2. Inspectorul şcolar răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învăţământului ori prin acte de gestiune defectuoasă.
3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea prezentului contract, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, inspectorul şcolar general are obligaţia să sesizeze organele competente.
VIII. Modificarea contractului
1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.
2. Părţile, de comun acord, vor adapta prezentul contract corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii contractului.
3. Prezentul contract se suspendă de drept în cazul în care împotriva inspectorului şcolar a început urmărirea penală sau a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.
IX. Încetarea contractului
1. Prezentul contract încetează:
a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în condiţiile în care acesta nu a fost prelungit conform prevederilor legale;
b) dacă, în perioada mandatului, inspectorul şcolar a obţinut în urma evaluării anuale sau în urma inspecţiei speciale efectuate de inspectoratul şcolar judeţean calificativul "nesatisfăcător";
c) în cazul în care persoana îşi pierde calitatea de cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar;
d) prin renunţarea inspectorului şcolar la prezentul contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere;
e) prin acordul părţilor;
f) la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
g) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a inspectorului şcolar;
h) în cazul reorganizării administrativ-teritoriale.
2. Eliberarea din funcţie a inspectorului şcolar se realizează prin decizia inspectorului şcolar general, cu avizul Ministerul Educației Naționale şi produce efecte de la data luării la cunoştinţă.
X. Litigii
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea sau încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.
XI. Dispoziţii finale
Prezentului contract i se anexează fişa postului.
Prevederile prezentului contract se completează, cu acordul părţilor, cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi ale altor acte normative specifice.


Inspector şcolar general,
Nume si prenume..........................
Semnătură ....................................
Inspector şcolar,
Nume si prenume..........................
Semnătură ....................................

Am primit un exemplar,
Nume si prenume..........................
Semnătură ....................................
Data .............................................


FIŞA DE POST INSPECTOR ŞCOLAR

Denumirea postului: inspector şcolar
Numele şi prenumele:
Descrierea postului:
1. Pregătirea profesională şi experienţa impuse ocupantului postului:
1. studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă;
2. titular în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I şi o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 7 ani;
3. calificativul "foarte bine" în ultimii 5 ani;
4. perfecţionări obligatorii corespunzătoare etapei de carieră;
5. cunoştinţe operare computer;
6. cunoaşterea unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
2. Complexitatea operaţiunilor specifice postului:
a) cunoaşterea aprofundată a domeniului său specific de încadrare;
b) cunoaşterea actelor normative specifice inspecţiei şcolare;
c) cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei învăţământului preuniversitar: management educaţional, managementul resurselor umane, evaluare şi dezvoltare instituţională, calitatea educaţiei, descentralizarea sistemului de învăţământ ş.a.;
d) acordarea de consultanţă de specialitate;
e) desfăşurarea, monitorizarea şi controlul activităţilor şi acţiunilor la nivelul specialităţii/domeniului său specific la nivel local, judeţean şi naţional;
f) utilizarea competenţelor de analiză-diagnoză-prognoză şi de evaluare a stării învăţământului.
3. Responsabilitate implicată de post privind:
a) organizarea, managementul, controlul, verificarea şi comunicarea în domeniul de competenţă;
b) corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate şi corectitudine în aplicarea prevederilor actelor normative;
c) soluţionarea stărilor conflictuale;
d) propunerile decizionale.
4. Sfera relaţională a titularului postului:
A. Relaţii ierarhice:
a) de subordonare: inspector şcolar general şi inspector şcolar general adjunct;
b) de coordonare: cadrele didactice de specialitate/cadrele didactice din teritoriu.
B. Relaţii funcţionale:
a) cu personalul direcţiilor de specialitate din MEN, instituţii subordonate MEN ;
b) cu inspectorii din inspectoratul şcolar, conducerile unităţilor de învăţământ.
C. de colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din învăţământ, sindicate, O.N.G.-uri.
I. Dezvoltare instituţională:
a) identifică nevoile de dezvoltare ale fiecărei unităţi de învăţământ colaborând cu organismele abilitate şi cu factorii de decizie la nivel local şi judeţean, contribuind la stabilirea strategiei de dezvoltare instituţională la nivel local şi judeţean;
b) consiliază conducerile unităţilor de învăţământ în vederea elaborării de proiecte şi programe de dezvoltare instituţională, inclusiv realizarea ofertei educaţionale şi a cărţii de identitate a fiecărei unităţi şcolare;
c) asigură dezvoltarea curriculumului în funcţie de nevoile de formare locală, zonală şi judeţeană. Proiectează curriculumul la nivel local şi consiliază conducerile unităţilor de învăţământ pe probleme de proiectare a curriculumului la decizia şcolii;
d) asigură concordanţa alocării resurselor (umane, materiale, financiare, informaţionale etc.) în funcţie de programele de dezvoltare instituţională. Susţine şi fundamentează, împreună cu alte compartimente de specialitate ale inspectoratului şcolar, programele de dezvoltare instituţională, prin alocarea resurselor necesare pentru realizarea lor;
e) consiliază şi sprijină dezvoltarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ în asigurarea transparenţei procesului educaţional, pentru dezvoltarea capacităţii de relaţionare a unităţii de învăţământ cu mediul cultural, social şi economic, specific comunităţii.
II. Evaluare instituţională:
a) elaborează graficul inspecţiilor şcolare şi efectuează cel puţin 9 zile lunar de inspecţie în domeniul curricular/domeniul său de competenţă la unităţile de învăţământ de stat şi particulare;
b) elaborează criterii de monitorizare şi evaluare a calităţii managementului educaţional şi asigură consiliere pentru dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a unităţii de învăţământ;
c) redactează rapoarte, informări, procese-verbale, studii şi programe de măsuri de valorificare a activităţii de evaluare instituţională;
d) coordonează activitatea de evaluare a activităţii directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar şi asigură evaluarea acestora, conform legislaţiei în vigoare;
e) participă în comisiile pentru acordarea salariilor şi gradaţiilor de merit, a recompenselor (ordine, distincţii, decoraţii) şi în cele de verificare/cercetare a presupuselor abateri săvârşite de cadre didactice, personal de conducere, îndrumare şi control;
f) îndrumă şi verifică activitatea comisiilor de asigurare a calităţii din şcoli şi întocmeşte sinteze, analize, recomandări privind autoevaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar;
g) monitorizează şi evaluează strategiile şi procedurile de asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ, în conformitate cu politica MEN, şi în consens cu strategia inspectoratelor şcolare judeţene (ISJ) de asigurare a calităţii.
III. Management:
a) realizează baza de date şi valorifică informaţiile cuprinse în cadrul acesteia în vederea luării deciziilor în concordanţă cu realităţile specifice mediului educaţional;
b) îndrumă, asistă, monitorizează şi evaluează procesul de predare-învăţare-evaluare sau activitatea din domeniul său de competenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea asigurării calităţii actului educaţional;
c) monitorizează progresul şi disfuncţiile apărute în desfăşurarea activităţilor proiectate;
d) verifică respectarea în teritoriu a legislaţiei generale şi specifice, a ordinelor şi instrucţiunilor MEN şi ISJ, propune măsuri pentru asigurarea legalităţii.
IV. Relaţii - comunicare:
a) optimizează fluxul informaţional între MEN şi unităţile şcolare şi transmite direcţiilor de specialitate din MEN propunerile şi măsurile de îmbunătăţire a activităţii din teritoriu;
b) dezvoltă şi menţine legăturile cu autorităţile şi partenerii sociali, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi instituţii de specialitate;
c) consiliază şi consultă personalul din subordine, cadrele didactice din unităţile de învăţământ, în vederea îmbunătăţirii performanţelor de comunicare;
d) soluţionează prompt şi eficient corespondenţa primită (sesizări, reclamaţii, memorii);
e) mediază conflictele şi stările tensionate din subsistemul învăţământului preuniversitar judeţean.
V. Formare profesională:
a) participă la programele de formare continuă în management educaţional, inspecţie şcolară şi de specialitate, alese pe baza nevoilor proprii;
b) identifică şi analizează nevoia de formare a personalului didactic din subordine;
c) elaborează politica de dezvoltare a resursei umane din subordine. Creează cadrul formării continue a personalului didactic şi a managerilor de unităţi de învăţământ, propune/ facilitează accesul cadrelor didactice la programe/activităţi de perfecţionare/formare;
d) asigură realizarea şi dezvoltarea culturii organizaţionale prin schimburi de experienţă, stagii, module de formare pentru manageri de proiect, personal de conducere, îndrumare şi control şi asigură transferul de bune practici.

VI. Limite de competenţe: îndeplineşte atribuţiile specifice dispuse de Ordinul nr. 5530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările și completările ulterioare.

VII. Sancţiuni:
Nr. crt. Sancţiunea aplicată Baza legală Motivaţia sancţionării Persoana care a aplicat sancţiunea

VIII. Premii, distincţii:
Nr. crt. Distincţia acordată Baza legală Motivaţia Persoana care a acordat distincţia

IX. Alte atribuţii:
a) monitorizează/îndrumă/evaluează/răspunde de activitatea instructiv-educativă și managerială pentru unitățile de învățământ stabilite anual ca responsalibilitate în cadrul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean,
b) îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competenţelor legale,
c) respectă normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii.

Inspector şcolar general,
Nume si prenume..........................
Semnătură .................................... Inspector şcolar,
Nume si prenume..........................
Semnătură ....................................
Inspector şcolar general adjunct,
Nume si prenume..........................
Semnătură ....................................Am primit un exemplar,
Nume si prenume ………………………
Semnatura………………
Data …………………….
________________________________________

[1] ORDINUL nr. 5.558 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare (*actualizat*)

_________________
Consilier juridic Ion NISTOR
Tel. serviciu: 0733 996 837
E-mail: juridicisjhjd@gmail.com
Web: http://www.isj.hd.edu.ro/index.php/2-un ... /7-juridic


Sus
 Profil Trimite mesaj privat E-mail  
 
Afisati mesajele precedente incepand cu:  Sortate dupa  
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 

UTC + 2 ore


Cine este conectat

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 19 vizitatori


Nu poti crea un noi topice in acest forum
Nu poti raspunde topicelor de pe aceast forum
Nu poti modifica mesajele tale din acest forum
Nu poti sterge mesajele tale din acest forum
Nu poti aduce atasamente pe acest forum

Cauta dupa:
Sari la:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Varianta in limba romana © 2007 roadiro Grup