FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

Forumul permite utilizatorilor să-şi expună ideile, opiniile şi documentele într-un mod organizat. Scopul forumului este să faciliteze comunicarea.
Decembrie 3rd, 2020, 1:23 pm


Cine este conectat

Cine este conectat Avem 7 utilizatori conectati recent :: 0 inregistrati, 0 ascunsi si 7 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute)
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1980 in data Martie 20th, 2020, 6:15 pm

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 7 vizitatori

UTC + 2 ore [ DST ]
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Titlul mesajului: Detasare la cerere 2019-2020
MesajScris: Mai 2nd, 2019, 12:07 pm 
Neconectati
Membru

Inscris: Iulie 10th, 2008, 1:34 pm
Mesaje: 476
Stimati colegi,

Precizam mai jos prevederile cu privire la etapa de detasare la cerere in anul scolar 2019-2020, precum şi calendarul acestei etape, în baza a OMEN nr. 5485/2018 precum şi a OMEN 3886/2019, astfel:
Art. 84
(1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detașare în interesul învățământului se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4),prin detașare la cerere prin continuitate sau în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional, sesiunea 2018.
(2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detaşare la cerere se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuității pentru cadrele didactice titulare repartizate prin detaşare la cerere/continuitate pentru detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre începând cu 1 septembrie 2019, în şedinţă de repartizare potrivit Calendarului, care au obţinut la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018şi/sau 2017, mediade repartizare minimum 5 (cinci) în specialitatea postului, au acordul de principiu al consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele „Foarte bine”. Cadrele didactice care solicită continuitate pentru detaşare la cerere se adresează, în scris,consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ până la data prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezidin cabinetele interşcolare se adresează, în scris,CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Acordulde principiu/refuzul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ/CJRAE/CMBRAEpentru continuitate prin detaşare la cerere este comunicat inspectoratului şcolar şi cadrelor didacticesolicitante, până la data prevăzută în Calendar. Consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAEcomunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acorduluide principiu/refuzului continuitățiiprin detaşare. Dacă un post didactic dintr-o unitate de învăţământ este solicitat de mai multe cadre didactice se aplică criteriile de departajare prevăzute la art. 81 alin. (6).Pentru a beneficiadecontinuitate pentru detaşare la cerere, cadrele didactice titulare care au obţinutla concurs în sesiunea 2018şi/sau 2017, care participă şi la concursul din 2019, trebuie să obţină minimum media 5 (cinci), conform art. 62 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate. Cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2019-2020 îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform Calendarului.
(3) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, detaşat la cerere, la 1 septembrie 2015, la clasa pregătitoare, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2015, care în perioada 1 septembrie 2015-31 august 2019 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de continuitate pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2019-2020, în condiţiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi.
(4) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu decontinuitate pentru detaşare la cerere pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (2)-(3). Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ primitoare, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia.Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE în urma contestațieieste definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.
(5) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după soluţionarea continuitățilorpentru detaşare la cerere se ocupă de cadrele didactice titulare, precum şi de către cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019, participante la concursul naţionalde ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019,care au obţinut cel puţin mediade repartizare 5,00 (cinci), conform art. 62 alin. (9) si solicită detaşare la cerere.
(6) Detaşarea la cerere a personalului didactic din învăţământul preuniversitarprevăzut la alin. (5) se realizează în baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat la inspectoratul şcolar, însoţită de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în cerere, conform anexei nr. 14.
(7) Concursul specific constă în evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrului didactic, în baza documentelor justificative anexate la cererea de înscriere, de către comisia judeţeană/a municipiuluiBucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2.
(8) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detaşare la cerere, se realizează în şedinţa de repartizare, organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, în perioada prevăzută în Calendar, în ordine, de către:
a) cadrele didactice dinînvăţământul preuniversitar prevăzute la alin. (5), care au participat la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 62 alin. (9), rămase nerepartizateşi care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concurs, cu excepţia cadrelor didactice repartizate în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, conform prevederilor art. 74 alin. (3);
b) cadrele didactice din învăţământul preuniversitar prevăzute la alin. (5), inclusiv cadrele didactice titulare transferate în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, care solicită detaşare la cerere, la propunerea medicului de medicină a muncii privind schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora în conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr.2, după repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. q);
c) cadrele didactice din învăţământul preuniversitar prevăzute la alin. (5),inclusiv cadrele didactice titularetransferate în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr.2, după repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. q).
(9) În cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine:
a) persoana care are domiciliulsau reședința în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
b) persoana care are solicită postul didactic/catedra în apropierea localităţii de domiciliu;
c) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detaşarea;
d) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic;
e) persoana al cărei soţ/soţie este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplineşte funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al Guvernului ori în Ministerul Educaţiei Naţionale,cea aleasă de Parlament în organismele centrale ale statului, precum şi persoana al cărei soţ/soţie îndeplineşte funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean sau o funcţie de îndrumare şi control în sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi sport. De asemenea, au prioritate soţul/soțiapersoanei care îndeplineşte funcţii de conducere şi de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum şi soţul/soţia cadrelor didactice numite în funcţii de conducere sau de specialitate la comisiile si agențiiledin subordinea Preşedinţiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din învăţământ, care au drept de rezervare de catedră, şi ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apărării, ale Ministerului AfacerilorInternelor, ale Serviciului Român de Informaţii şi alte servicii speciale la nivel naţional, mutate, la ordin, în altă localitate. (10) Dacă, după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (9), se mențineegalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
c) dovada acumulării în ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau îndeplinireauneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani;
d) media de departajare, calculată cu patru zecimale;
e) cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de instituţii autorizate/acreditate, conform legii.
f) media obţinută la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat);
g) vechimea în învăţământ.
(11) Cadrul didactic, care nu poate participa la şedinţa de repartizare prin detaşare la cerere, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să-i reprezinte interesele. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează. Opţiunea fiecărui cadru didactic se consemnează în procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.
(12) Detaşarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului şcolar general. O persoană poatebeneficia de detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioadă de cel mult 5(cinci)ani şcolari consecutivi.
(13) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2019, precum şi cadrele didactice repartizate pe perioadă nedeterminată în baza prevederilor art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pecare au fost repartizate şi pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficiadetaşare în interesul învăţământului sau de detaşare la cerere, în baza punctajelor obţinute conform anexei nr. 2, în primul an după repartizare, până la data începerii cursurilor, precum şi pe parcursul anului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.
(14) Detaşarea cadrelor didactice titulare poate fi soluţionată pe catedre în componența căroraintră și ore din propria normă.
(15) Un cadru didactic titular poate beneficia de detaşareîn interesul învăţământului şi la cererepe posturi didactice/catedre cel mult 10(zece)anişcolariconsecutivi, cu respectarea prevederilor alin. (12) şi art. 82 alin. (4).
(16) Detaşareapersonalului didactic titular se realizeazăţinând seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 şi art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare,de condiţiile prevăzute în prezenta Metodologieşi de principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare. Detaşareapersonalului didactic titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante/rezervateîn unităţi de învăţământ, în aceeaşi funcţie didactică sau într-o altă funcţie didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanţă cu Centralizatorulşi prevederile art. 15 alin. (2) şi art. 4alin. (9).
(17) Cadrul didactic titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, prin detaşare, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e)sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ.

Calendar

a) depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2019 -2020
Perioada: 7 -10 mai 2019
b) comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, atât inspectoratului şcolar, cât şi cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2019 -2020
Termen: 15 mai 2019
c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a dosarelor de înscriere, însoţite de documentele precizate în acestea, pentru continuitate la detaşarea la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific
Perioada: 22 -29 mai 2019
NOTĂ:
În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 7 -10 mai 2019, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în perioada 19 -20 august 2019.
d) verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar
Perioada: 23 -30 mai 2019
e) afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare
Termen: 31 mai 2019
f) depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare
Zilele: 31 mai şi 3 iunie 2019
g) soluţionarea contestaţiilor la punctaje
Termen: 4 iunie 2019
h) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului
Perioada: 3 -28 iunie 2019
i) repartizarea, în şedinţă de repartizare, a cadrelor didactice titulare, în ordine, prin:
i) detaşare la cerere, prin continuitate
(ii) detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor, şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
Termen: 22 august 2019
(iii) detaşare la cerere prin concurs specific, în ordinea descrescătoare a punctajelor
(iv) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cerere
Termen: 23 august 2019
j) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare la cererePerioada: 24 -29 august 2019


Sus
 Profil Trimite mesaj privat E-mail  
 
Afisati mesajele precedente incepand cu:  Sortate dupa  
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 

UTC + 2 ore [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 7 vizitatori


Nu poti crea un noi topice in acest forum
Nu poti raspunde topicelor de pe aceast forum
Nu poti modifica mesajele tale din acest forum
Nu poti sterge mesajele tale din acest forum
Nu poti aduce atasamente pe acest forum

Cauta dupa:
Sari la:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Varianta in limba romana © 2007 roadiro Grup