FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

Forumul permite utilizatorilor să-şi expună ideile, opiniile şi documentele într-un mod organizat. Scopul forumului este să faciliteze comunicarea.
Martie 3rd, 2021, 12:54 pm


Cine este conectat

Cine este conectat Avem 33 utilizatori conectati recent :: 9 inregistrati, 0 ascunsi si 24 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute)
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1980 in data Martie 20th, 2020, 6:15 pm

Utilizatori pe aceasta sectiune: brancusi_petrila, Camelia Besleaga, colegiulsaligny_simeria, cpcsimeria, I.G.DUCA PETROSANI, moisildeva, SC. GURASADA, scoala_rachitova, scoalabanita si 24 vizitatori

UTC + 2 ore [ DST ]
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Titlul mesajului: Etapa de restrangere de activitate la nivel de ISJ
MesajScris: Februarie 23rd, 2021, 12:53 pm 
Conectat
Membru

Inscris: Iulie 10th, 2008, 1:34 pm
Mesaje: 491
In atentia cadrelor didactice afectate de restarngere de activitate incepand cu anul scolar 2021-2022


Restrângerile de activitate se soluţionează având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. i), art. 4 alin. (2, 4-12), art. 5 alin. (1-3, 5-7), art. 17 alin. (8-11), art. 19, art. 25 alin. (2, 3-8), art. 26 alin. (1-4), art. 27 alin. (4), art. 31 alin. (6), art. 32, art. 34-50, art. 105 alin. (1-2), art. 106 alin. (3) şi art. 107 alin. (1, 5) din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificările şi completările ulterioare, numită în continuare Metodologie.

În conformitate cu prevederile Pct. I, alin. 6 din Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, Anexa nr.19 la Metodologie, modificată prin OME nr. 3165/21.01.2021, în perioada 4-29 martie 2021, se desfăşoară etapa de transferare a personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ.

Soluţionarea restrângerilor de activitate se face în şedinţă de repartizare, la nivelul inspectoratului şcolar, prin transfer consimţit între unităţile de învăţământ sau transfer la cerere al personalului didactic titular, desemnat de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, ca fiind în restrângere de activitate pentru anul şcolar 2021-2022.

Precizări:
Situaţia de restrângere de activitate este definită în art. 25 alin. (2) din Metodologie:
Cadrul didactic titular sau cadrul didactic debutant prevăzut la art. 21 alin. (4, 6) precum şi cadrul didactic angajat pe durata viabilităţii postului didactic/catedrei pentru care nu se poate constitui cel puţin jumătate de normă didactică de predare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care postul/norma didactică de predare nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preşcolari şi elevi prevăzute de lege, luând în considerare şi reducerea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare în condiţiile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se află în situaţia de restrângere de activitate.

Stabilirea persoanei care se află în restrângere de activitate, conform prevederilor art. 25 alin. (3), se face în mai multe etape:
1. în etapa de constituire a normei didactice de predare şi încadrare a personalului didactic de predare titular, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) precum şi a celor angajate pe perioada viabilităţii postului didactic/catedrei, situaţii care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare/angajate la aceeaşi specialitate, se renunţă, în ordine la următoarele categorii de personal didactic de predare, conform lit. a)-q):

a) activitatea prestată de personalul didactic de predare care solicită plecarea din unitate pe motivul reducerii activităţii; în cazul în care două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate solicită plecarea din unitatea de învăţământ, pleacă persoana care întruneşte punctajul cel mai mare/media cea mare în urma evaluării;
b) activitatea prestată de personalul didactic de predare care a obţinut calificativul nesatisfăcător sau satisfăcător la ultima evaluare anuală;
c) activitatea prestată de personalul didactic de predare sancţionat disciplinar în anul şcolar curent sau în ultimii doi ani şcolari încheiaţi;
d) activitatea prestată de personalul didactic de predare ale cărui specializări dobândite prin studii nu sunt în concordanţă cu postul didactic ocupat/catedra ocupată, conform Centralizatorului;
e) activitatea prestată de cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare şi optează pentru pensionare începând cu data de 1 septembrie 2021, la solicitarea acestora;
f) activitatea prestată de personalul didactic de predare titular care împlineşte vârsta de 65 de ani până la data de 1 septembrie 2021;
g) activitatea prestată de personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
h) activitatea prestată de cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) care nu sunt înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ;
i) activitatea prestată de cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) care sunt înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2021;
j) activitatea prestată de personalul didactic de predare ale cărui studii nu sunt în concordanţă cu nivelul cel mai înalt al unităţii de învăţământ corespunzător postului didactic ocupat;
k) activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai înalt al unităţii de învăţământ corespunzător postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
l) în situaţia reducerii numărului de ore la catedrele din învăţământul special, activitatea prestată de cadrele didactice care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării – studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoțiilor 1978-1994) - în concordanţă cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământul special;
m) activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic, conform prezentei Metodologii;
n) în situaţia reducerii numărului de grupe/clase sau de ore la clasele/grupele din unităţile de învăţământ în care se şcolarizează alternative educaţionale, activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu deţine documentele care atestă parcurgerea modulelor de pedagogie specifice alternativelor educaţionale care se şcolarizează în unitatea de învăţământ respectivă, eliberate de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România;
o) în situaţia reducerii numărului de ore la clasele/grupele cu predare intensivă/bilingvă sau în limbile minorităţilor naţionale, activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu a absolvit studiile în limba în care se face predarea la aceste clase/grupe;
p) activitatea prestată de personalul didactic de predare titular numit/transferat/repartizat în două sau mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar, în cazul în care la nivelul uneia dintre unităţi de învăţământ se constată diminuarea numărului de ore.
q) activitatea prestată de personalul didactic de predare titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani, care nu face dovada acumulării în ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani lucraţi efectiv în funcţii didactice de predare sau în funcţii de conducere în unităţi de învăţământ ori în funcţii de conducere sau de îndrumare şi control în inspectoratele şcolare calculat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau a uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

2. În cazul apariţiei situaţiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare la nivelul unei unităţi de învăţământ, de completare a normei didactice de predare sau de restrângere de activitate, pe parcursul anului şcolar, situaţii care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare/angajate la aceeaşi specialitate, conform prevederilor art. 25 alin. (4), se renunţă, în ordine, la:
a) activitatea prestată de:
(i) personalul didactic de predare fără studii corespunzătoare postului;
(ii) personalul didactic de predare pensionat, asociat, calificat angajat pe perioadă determinată, titular încadrat în regim de plata cu ora;
(iii) personalul didactic de predare în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată;
(iv) personalul didactic de predare titular detaşat la cerere;
(v) personalul didactic de predare titular detaşat în interesul învățământului;
b) activitatea prestată de prestată de personalul didactic de predare prevăzut la art. 25 alin. (3).

3. În cazul în care reducerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare/angajate de aceeaşi specialitate la nivelul unei unităţi de învăţământ, nu se soluţionează prin aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3) sau (4), după caz şi nici luând în considerare cererile de reducere a normei didactice de predare în condiţiile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, desemnarea cadrelor didactice care intră în reducere de activitate se realizează în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic de predare titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectivă, conform criteriilor prevăzute în Fişa de evaluare stabilită de ISJ Hunedoara.

Hotărârea privind modalitatea de stabilire a persoanei aflate în restrângere de activitate, concurs sau evaluare obiectivă pe baza punctajului, se stabileşte în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

Desemnarea prin concurs a cadrului didactic aflat în restrângere de activitate se face de o comisie de evaluare, stabilită conform prevederilor art. 25 alin. (6).

Desemnarea prin evaluare obiectivă a cadrului didactic aflat în restrângere de activitate, conform Fişei de evaluare aprobată de ISJ Hunedoara pe baza criteriilor stabilite în Anexa nr. 2 la Metodologie, se face de către o comisie stabilită în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (7).

4. Conform prevederilor art. 27 alin. (4), cadrele didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer în anii precedenţi, nu fac obiectul restrângerii de activitate la nivelul unităţii de învăţământ la care sunt titulare şi participă la etapa judeţeană de transfer pentru restrângere de activitate, cu excepţia cadrelor didactice care au posibilitatea de a reveni în unităţile de învăţământ de la care au fost detaşate, conform prevederilor art. 23 alin. (2) şi a cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii de transfer în condiţiile art. 27 alin. (1) şi (2).

În situaţia în care la unitatea de învăţământ de la care un cadru didactic a fost detaşat în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate se vacantează un post didactic/o catedră în specialitatea cadrului didactic aflat în restrângere de activitate nesoluţionată, în concordanţă cu documentul de numire/transfer/repartizare, cadrul didactic respectiv revine ca titular pe postul didactic/catedra vacantat(ă), directorul unităţii de învăţământ având obligaţia să comunice în scris acestuia decizia de revenire pe postul/catedra deţinut(ă) anterior.

5. Cadrele didactice titulare care în perioada stabilirii şi soluţionării reducerilor de activitate se încadrează în prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt afectate de completarea normei didactice de predare sau de restrângere de activitate, în situaţia în care la aceeaşi catedră sunt mai multe cadre didactice titulare, decât la solicitarea scrisă/cu acordul persoanelor în cauză, exceptând situaţia prevăzută la art. 19 alin. (2) lit. d), conform prevederilor art. 26 alin. (1).

Conform prevederilor art. 4 alin. (4-5) cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităților naționale susțin o probă orală de cunoaștere a limbii minorității în care urmează să se facă predarea.

Conform prevederilor art. 4 alin. (6) cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate pe un post didactic/ o catedră în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, precum şi în unităţi de învăţământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică în profilul postului didactic solicitat.

Conform prevederilor art. 4 alin. (7) cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate, după caz, ori prin schimb de posturi pe catedre constituite şi din discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare susţin inspecții speciale la clasă la disciplinele solicitate care nu se regăsesc în documentul de numire/transfer/repartizare, conform Anexei nr. 5, cu excepţia posturilor didactice/catedrelor pentru care se susţin probe practice prevăzute la alin. (6)

Dispoziţiile generale şi condiţiile specifice privind organizarea şi desfăşurarea etapei de transfer pentru personalul didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau restructurarea reţelei şcolare sunt prevăzute în art. 34-41 din Metodologie.

Pot participa la soluţionarea restrângerii de activitate cadrele didactice prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3), cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5), aflate în restrângere de activitate.

Cadrele didactice nominalizate în restrângere de activitate depun dosarele conform Calendarului şi prevederilor art. 42-45 din Metodologie, mai întâi la inspectoratul şcolar, apoi la unităţile de învăţământ la care sunt publicate posturi/catedre vacante, în vederea obţinerea acordului pentru transferul consimţit în unitatea respectivă.
Conţinutul dosarului, întocmit conform cererilor tip, este diferit, în cele două cazuri.

A. Cererea tip pentru transfer / transfer consimţit între unităţi, adresată inspectoratului şcolar, se află în Anexa nr. 14 a Metodologiei, pag. 87.
B. Cererea tip pentru obţinerea acordului de transfer consimţit între unităţi, adresată directorului, se află în Anexa nr. 14 a Metodologiei, pag. 85.

Notă:
Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun, la unitatea de învăţământ în care solicită transferarea şi la inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ la care se solicită transferul, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri-tip, conform anexei nr.14, însoţite de documentele menţionate în aceasta, aprecierea sintetică a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care a intrat în restrângere de activitate şi o adeverinţă, eliberată de conducerea unităţii de învăţământ în care este angajat, în care se menţionează cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns în situaţia de restrângere de activitate.

Atribuţiile comisiei de mobilitate din unitatea de învăţământ, constituită conform prevederilor art. 31 alin. (8):
 preia de pe pagina web a inspectoratului şcolar informațiile privind situaţia cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) înscrise la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare – art. 42 alin. (5);
 verifică dosarele de înscriere, documentele de studii, avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate;
 verifică îndeplinirea condiţiilor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform Metodologiei;
 verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în situaţia în care unitatea de învăţământ a stabilit astfel de condiţii, avizate de inspectoratul şcolar;
 realizează ierarhizarea cadrelor didactice conform punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului şcolar în situaţia în care două sau mai multe cadre didactice îndeplinesc toate condiţiile specifice şi solicită acelaşi post didactic/catedră vacant(ă), precum şi în situaţia în care unitatea de învăţământ nu a stabilit condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante şi două sau mai multe cadre didactice solicită acelaşi post didactic/catedră vacant(ă);
 înaintează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, prin raport scris, propuneri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unităţii de învăţământ;
 face departajarea, în situaţia punctajelor egale, pe baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative – art. 43 alin. (1);
 realizează ierarhizarea cadrelor didactice conform punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului şcolar aplicate în cadrul fiecărui criteriu prevăzut în art. 46 alin. (1) lit. a)-e) şi art. 46 alin. (3);
 înaintează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, prin Raport scris, propuneri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante publicate la nivelul unităţii de învăţământ, conform Anexei nr. 17 la Metodologie, pagina 119.

Condiţiile specifice de ocupare a posturilor – art. 30 alin. (4):
 Consiliul de administrație al unității de învățământ poate stabili condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimțit și pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar precum şi în cadrul etapei de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.
 Condiţiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimţit între unităţile de învăţământ nu mai pot fi modificate şi rămân valabile şi pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ şi de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei.
 Condiţiile specifice trebuie să fie aceleaşi pentru toate posturile didactice/catedrele vacante;
 Condiţiile specifice se avizează de comisia judeţeană de mobilitate luând în considerare faptul că acestea:
o trebuie să nu fie discriminatorii,
o trebuie să nu încalce şi să nu fie contrare prevederilor Metodologiei şi legislației în vigoare.
 Condiţiile specifice nu reprezintă criteriu de ierarhizare.
 După avizarea condiţiilor specifice de comisia judeţeană de mobilitate, acestea se fac publice prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar, iar unităţile de învăţământ au obligaţia de a le face publice prin afişare la avizierul unităţii de învăţământ şi pe site-ul propriu, dacă există.
Notă:
 Aplicarea prevederilor art. 30 alin. (4) se suspendă pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort - art. 30 alin. (5).
 Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic de predare disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, prin repartizare organizată de ISJ Hunedoara, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se face conform prevederilor art. 50.

Propunerile Comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învăţământ/CJRAE sunt analizate în consiliul de administraţie al unităţii, care selectează şi validează cadrele didactice pentru care se acordă transferul.

La validarea unui cadru didactic pentru care se acordă transferul se ține seama dacă:
 acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de Metodologie;
 studiile sunt în concordanţă cu postul didactic/catedra vacant(ă) solicitat(ă), conform Centralizatorului;
 deţine avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) solicitat(e);
 dacă a promovat proba practică, proba orală sau inspecția specială la clasă, după caz, în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e), când este cazul;
 sunt îndeplinite condiţiile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform Metodologiei;
 sunt îndeplinite toate condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, stabilite de unitatea de învăţământ şi avizate de inspectoratul şcolar.
Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învăţământ, în perioada prevăzută de Calendar – art. 43 alin. (3).
Contestaţia se soluţionează conform prevederilor art. 4 alin. (20).

Directorul emite acordul sau acordul de principiu pentru transferul consimţit al cadrelor didactice în unitatea respectivă, în baza validărilor făcute de consiliul de administraţie, conform modelului din Anexa nr. 17, pag. 120 şi înştiinţează inspectoratul şcolar în legătură cu acordul emis, conform Adresei model din Anexa nr. 17, pagina 123.

Candidaţii aflaţi în restrângere de activitate depun la dosarul înregistrat la inspectoratul şcolar acordul/acordul de principiu eliberat de director iar comisia judeţeană de mobilitate soluţionează restrângerea de activitate în şedinţă de repartizare, în conformitate cu prevederile art. 46-49 din Metodologie.

În şedinţa de repartizare sunt soluţionate restrângerile de activitate pentru candidaţii care au înregistrat dosare la ISJ Hunedoara în termenul prevăzut de Calendar, conform prevederilor art. 46 din Metodologie, în următoarea ordine:
A. Transfer consimţit pentru cadrele didactice titulare care au obţinut acordul de transfer consimţit între unităţile de învăţământ;
B. Transfer pentru cadrele didactice prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3), aflate în restrângere de activitate, care nu au obţinut acordul privind transferul consimţit între unităţi sau nu au solicitat acest acord;
a) soluţionarea restrângerii de activitate în cadrul unităţii de învăţământ, în ordinea descrescătoare a punctajului;
b) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul consorţiului şcolar, în ordinea descrescătoare a punctajului;
c) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiaşi localităţi, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
d) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul judeţului, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
e) soluţionarea restrângerii de activitate în alte judeţe, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului.

Art. 46 alin. (3) din Metodologie prevede următoarea regulă de prioritate: la ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante, ca urmare a restrângerii de activitate, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), au prioritate cadrele didactice prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) care sunt titulare/ angajate în specialitatea postului/ catedrei solicitat(e) conform documentului de numire/transfer/repartizare în învăţământ.

C. Detaşare în interesul învăţământului în cazul restrângerile de activitate nesoluţionate prin transfer; se soluţionează la finalul şedinţei de repartizare sau în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform prevederilor art. 48 şi art. 107 alin. (5) din Metodologie.

Calendar:
 18-29 ianuarie 2021 - Stabilirea la nivelul unităţilor de învăţământ a situaţiei preliminare estimative a cadrelor didactice care sunt în restrângere de activitate în anul şcolar 2021-2022.
 9 februarie 2021 - Unităţile de învăţământ transmit la ISJ Hunedoara situaţia preliminară estimativă a personalului didactic titular afectat de reducere de activitate (completare şi restrângere) în anul şcolar 2021-2022. Aplicaţia AB_REDUCERE_2021-2022.mdb se transmite prin email ( negucioiu@yahoo.co.uk ) (pentru cazurile în care nu este nominalizată persoana aflată în reducere de activitate se completează în aplicaţie, în locul numelui, literele „X, Y”).

 12 şi 15 februarie 2021 – În funcţie de datele din situaţia estimativă a reducerilor de activitate pentru 2021-2022, comunicată de directori, Comisia paritară hotărăşte şi Consiliul de administraţie al ISJ Hunedoara validează lista personalului didactic titular menţinut în activitate ca titular, până la vârsta de 68 de ani, cu aprobare anuală.

 9-15 februarie 2021 se analizează cu directorii unităţilor de învăţământ, conform graficului afişat, în cadrul Comisiei judeţene de mobilitate, situaţia restrângerilor de activitate pentru anul şcolar 2021-2022.

 26 februarie 2021 - Termen limită pentru comunicarea la ISJ Hunedoara a situaţiei finale a restrângerilor de activitate cu nominalizarea tuturor titularilor aflaţi în restrângere de activitate în anul şcolar 2021-2022
 Atenţie, a nu se confunda aplicaţiile informatice pentru REDUCERE cu cele pentru RESTRÂNGERE!

 1 martie 2021 - Termen limită pentru comunicarea la ISJHunedoara, în vederea avizării de către Comisia judeţeană de mobilitate, a condiţiilor specifice de ocupare a posturilor didactice prin transfer.
Se foloseşte Modelul editabil anexat (TRA_CONDITII_SPECIFICE_2021.docx).
Se transmit documentele cu propunerile pentru condiţii specifice de ocupare a posturilor şi în format editabil, pe adresa de email (negucioiu@yahoo.co.uk).
 3-4 martie 2021 - Afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare.

 4 martie 2021
o Afişarea la ISJ Hunedoara şi la sediul unităţilor de învăţământ a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete pentru etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate;
o Afişarea la ISJ Hunedoara a listei cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate în anul şcolar 2021-2022;
o Afişarea la ISJ Hunedoara şi la sediul unităţilor a condiţiilor specifice de ocupare a posturilor didactice în etapa de transfer.

 5-11 martie 2021 – Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate înregistrează dosarele, întocmite conform cererii tip, la inspectoratul şcolar, pentru verificare, evaluare şi stabilirea listei cu punctajele.
 15 martie 2021 – Afişarea la inspectoratul şcolar a listei cu punctajele cadrelor didactice, care solicită soluţionarea restrângerii de activitate.
 15-16 martie 2021 – Înregistrarea la ISJ Hunedoara a contestaţiilor, referitor la punctajele afişate.

 8-16 martie 2021 – Organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor speciale la clasă şi a probelor practice/probelor orale de profil pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în situaţiile în care acestea sunt cerute de Metodologie, conform prevederilor art. 30 alin. (5) şi art. 50.

 17 martie 2021 – Soluţionarea contestaţiilor la punctajele acordate, în Consiliul de administraţie al ISJ Hunedoara şi afişarea punctajelor finale.

 17-18 martie 2021 - Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun dosarele, întocmite conform cererii tip, adresate directorului, la unităţile de învăţământ, în vederea obţinerii acordului / acordului de principiu pentru transfer consimţit.

 19 martie 2021 – Analiza în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a cererilor de obţinere a acordului / acordului de principiu pentru transfer consimţit; directorul emite acordul / acordul de principiu pentru transfer sau refuzul motivat şi îl comunică solicitanţilor; directorul informează inspectoratul şcolar asupra soluţionării cererilor de obţinere a acordului de transfer consimţit.

 19 şi 22 martie 2021 – Depunerea contestaţiilor, referitoare la acordul/refuzul pentru transfer consimţit, adresate conducerii unităţii de învăţământ.

 22-23 martie 2021 – Soluţionarea contestaţiilor referitoare la refuzul emiterii acordului pentru transfer consimţit, în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

 22-24 martie 2021 – Cadrele didactice, aflate în restrângere de activitate, depun la dosarul, înregistrat la comisia judeţeană de mobilitate a ISJ Hunedoara, acordul / acordul de principiu pentru transfer consimţit, eliberat de unităţile de învăţământ.

 25 martie 2021 – ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE, organizată la inspectoratul şcolar, pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, conform ordinii de prioritate stabilită în art. 46 din Metodologie.

 25-26 martie 2021 – Înregistrarea la ISJ Hunedoara a contestaţiilor referitoare la modul de soluţionare a restrângerilor de activitate în şedinţa de repartizare.

 29 martie 2021 – Soluţionarea contestaţiilor în Consiliul de administraţie al ISJ Hunedoara.

 30 martie - 6 aprilie 2021 - ISJ Hunedoara emite şi comunică deciziile de transfer consimţit/transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată, începând cu 1 septembrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.


Fisiere atasate:
TRA_CONDITII_SPECIFICE_2021.docx [17.49 KB]
Descarcat de 32 ori
RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_TRA_2021.docx [20.97 KB]
Descarcat de 19 ori
INSTIINTARE_ISJ_TRA_2021.docx [20.58 KB]
Descarcat de 19 ori
CERERE_TRA_ISJ_2021.pdf [496.92 KB]
Descarcat de 19 ori
CERERE_TRA_ACORD_DIR_2021.pdf [247.27 KB]
Descarcat de 22 ori
CERERE_DINR_2021.pdf [500.03 KB]
Descarcat de 14 ori
Adresa_RESTRANGERE_2021_VER-2.docx [276.61 KB]
Descarcat de 31 ori
ADEVERINTA_STATUT_POST_2021.docx [28.55 KB]
Descarcat de 20 ori
ACORD_DIRECTOR_TRA_2021.docx [20.66 KB]
Descarcat de 23 ori
Sus
 Profil Trimite mesaj privat E-mail  
 
Afisati mesajele precedente incepand cu:  Sortate dupa  
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 

UTC + 2 ore [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatori pe aceasta sectiune: brancusi_petrila, Camelia Besleaga, colegiulsaligny_simeria, cpcsimeria, I.G.DUCA PETROSANI, moisildeva, SC. GURASADA, scoala_rachitova, scoalabanita si 24 vizitatori


Nu poti crea un noi topice in acest forum
Nu poti raspunde topicelor de pe aceast forum
Nu poti modifica mesajele tale din acest forum
Nu poti sterge mesajele tale din acest forum
Nu poti aduce atasamente pe acest forum

Cauta dupa:
Sari la:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Varianta in limba romana © 2007 roadiro Grup