FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

Forumul permite utilizatorilor să-şi expună ideile, opiniile şi documentele într-un mod organizat. Scopul forumului este să faciliteze comunicarea.
Septembrie 23rd, 2023, 6:22 am


Cine este conectat

Cine este conectat Avem 26 utilizatori conectati recent :: 0 inregistrati, 0 ascunsi si 26 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute)
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 5383 in data Ianuarie 17th, 2023, 8:05 pm

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 26 vizitatori

UTC + 1 ora [ DST ]
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Titlul mesajului: ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020-Noul ROFUIP
MesajScris: Septembrie 22nd, 2020, 2:59 pm 
Neconectati
Membru

Inscris: Iunie 23rd, 2015, 10:21 am
Mesaje: 1510
Localitate: Deva
ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 septembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. g) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 6 lit. d) și art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

----

În esență, Ordinul nr. 5.447/2020, care se aplică deja, înlocuiește Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar existent anterior.

O primă schimbare adusă de acest ordin vizează elementele definitorii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar din țara noastră, prin introducerea în această categorie, alături de actul de înființare, codul de identitate fiscală ori ștampilă, domeniul web. Asta înseamnă că grădinițele și școlile din România vor fi obligate să aibă un website.

O altă schimbare importantă apărută este eliminarea catedrelor sau comisiilor metodice, ce erau formate din minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare și care stabileau modalitățile de implementare a curriculumului național, elaborau programe de activități semestriale ori anuale și instrumente de evaluare și notare.

Totodată, se elimină rapoartele semestriale de activitate (rămân doar cele anuale), planul operațional al unității (documentul de acțiune pe termen scurt, ce reprezintă planul de implementare a proiectului de dezvoltare instituțională) și obiectivele consiliului clasei (armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor sau evaluarea obiectivă a progresului educațional).

Apoi, în anumite situații, cum ar fi epidemiile, intemperiile, calamitățile ori alte situații excepționale, se vor putea suspenda, pe o perioadă determinată, cursurile școlare față în față, nu toate cursurile, așa cum apărea în vechiul regulament. În aceste cazuri, adică suspendarea cursurilor la nivel regional sau național, diferit de ce se întâmpla până acum, nu vor mai fi consultați reprezentanții federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar.

Tot în cazul unor calamități, intemperii, epidemii, pandemii sau altor situații excepționale, anumite interacțiuni între educatori, profesori ori părinți se vor putea desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare. Astfel, în sistem de videoconferință se vor putea ține:
-ședințele consiliului de administrație;
-ședințele consiliului profesoral;
-ședințele consiliului clasei;
-întâlnirea lunară a profesorului diriginte cu părinții;
-ședințele consiliului reprezentativ al părinților.

Ordinul stabilește și că, de-acum, directorul adjunct poate fi rechemat din concediu de către directorul unității de învățământ sau inspectorul școlar general, ceea ce nu apărea în vechiul regulament. De asemenea, se elimină prevederea potrivit căreia “[i]nspectoratul școlar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare”.

“Unitățile de învățământ, pe baza documentelor furnizate de autoritățile locale și serviciul de evidență a populației, au obligația de a face, anual, recensământul copiilor din circumscripția școlară, care au vârsta corespunzătoare pentru înscrierea în învățământul preșcolar și primar”, este o altă prevedere ce nu mai apare în noul regulament, conținut de Ordinul 5.447/2020.

Pe de altă parte, profesorul diriginte capătă noi atribuții: propune, în cadrul consiliului clasei și în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, aduce la cunoștința consiliului profesoral, pentru aprobare, sancțiunile elevilor propuse de către consiliul clasei, precum și propunerea de ridicare a sancțiunilor privind scăderea notei la purtare și pune în aplicare sancțiunile elevilor decise de consiliul profesoral.

În fine, așa cum stabilește acum noul regulament, consiliul profesoral nu mai formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității desfășurate de acesta și nici nu mai propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului "Profesorul anului" personalului didactic de predare și instruire practică cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învățământ.
-------------------------------------------------------------------------------

Miercuri, 09.09.2020, a fost publicat în Monitorul Oficial O MEC nr. 5447 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Prezentul ordin de ministru abrogă totodată O MECTS nr. 5079/2016.

Dintre modificările aduse de noul Regulament-cadru semnalăm (Preluare SIP):

1. Introducerea „domeniului web” ca element definitoriu pentru unitățile de învățământ cu personalitate juridică, ceea ce înseamnă obligația fiecărei unități de învățământ de a deține un astfel de domeniu, respectiv un site (art. 6, alin. (2), lit. f)).

2. Eliminarea obligației unităților de învățământ de a realiza recensământul copiilor din circumscripția școlară (vechiul art. 8 alin. (5)).

3. Introducerea de reglementări specifice, inclusiv abilitarea Ministerului Educației de a adopta anumite măsuri, pentru perioadele de urgență/alertă (art. 9, alin. (8)).

4. Detalierea situațiilor speciale în care unitatea de învățământ, la propunerea motivată a directorului, cu aprobarea consiliului de administrație și informarea inspectoratului școlar, poate decide, pentru o perioadă determinată, modificarea duratei orelor de curs (art. 11, alin. (8)) – situațiile sunt: epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale.

5. Dispare prevederea potrivit căreia pentru fiecare elev/preșcolar cu deficiențe grave efectivele existente ale claselor se diminuează cu 3 elevi (vechiul art. 14 alin. (2)).

6. Interdicția pentru cadrele didactice care au copii în unitate de a fi desemnate în calitate de reprezentanți ai părinților în consiliul de a administrație al unității de învățământ (art. 18, alin. (5)).

7. Dispar unele dintre atribuțiile directorului: aprobarea graficului serviciului pe școală al personalului didactic (art. 21, alin. (4), lit. m), aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale (art. 21, alin. (4), lit. o), obligativitatea consultării cu reprezentanții organizației sindicale în îndeplinirea atribuțiilor sale (art. 21, alin. (6)) etc.

8. Eliminarea, dintre documentele de diagnoză ale unității de învățământ, a rapoartelor semestriale asupra activității desfășurate (vechiul art. 29, alin. (1), pct. a)) - nu se mai realizează aceste rapoarte.

9. Eliminarea, dintre documentele de prognoză ale unității de învățământ, a planurilor operaționale ale unității (vechiul art. 33, alin. (1), pct. b)) - nu se mai realizează aceste rapoarte).

10. Eliminarea, dintre documentele manageriale de evidență, a dosarului cu instrumente interne de lucru ale directorului (vechiul art. 38, lit. e) – rămâne totuși ca atribuție a directorului elaborarea de instrumente interne de lucru).

11. Dispariția constituirii de subcomisii și de colective de lucru proprii la nivelul structurilor școlare arondate unității cu personalitate juridică (vechiul art. 42, alin. (2)).

12. Dispariția catedrelor/comisiilor metodice și a colectivelor/comisiilor de lucru pe diferite domenii de activitate (vechiul art. 43; art. 65-67).

13. Organizarea serviciului pe școală, obligatorie prin art. 47, nu mai este legată de personalul didactic și de instruire practică (vechiul art. 50).

14. Eliminarea obligativității realizării de către cadrele didactice a raportului de activitate semestrial (vechiul art. 58, lit. d).

15. Eliminarea realizării de către consiliul profesoral a aprecierilor sintetice privind activitatea personalului didactic care solicită gradație de merit sau alte distincții/premii (vechiul art. 58, lit. l).

16. Introducerea între atribuțiile consiliului profesoral a dezbaterii și avizării regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ (art. 58, lit. m).

17. Dispare posibilitatea pentru cadrele didactice din centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică să fie numite profesori diriginți (vechiul art. 73, alin. (4)).

18. Dispare ora de dirigenție (vechiul art. 74, alin. (3)), deși rămân activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională, obligatorii, derulate în afara orelor de curs acolo unde nu este prevăzută ora de consiliere și orientare (altfel, se derulează în aceasta), consemnate acestea în condica de prezență (cf. art. 66, alin. (3)).

19. Modificarea, ca recomandare, a formatului întâlnirii lunare cu părinții, respectiv realizarea acesteia în mod individual (cf. art. 67, alin. (3)).

20. Eliminarea, dintre atribuțiile profesorului diriginte a responsabilității privind păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă și realizarea portofoliului dirigintelui (vechiul art. 77, lit. a) și i)) – nu mai este necesară realizarea diferitelor documente cu privire la bunurile existente în clasă, nici constituirea unui portofoliu al dirigintelui.

21. Eliminarea, dintre comisiile cu caracter permanent a comisiei pentru perfecționare și formare continuă și a comisiei pentru programe și proiecte educative (vechiul art. 75, alin. 2, lit. c și g) – comisiile cu caracter permanent, în număr de cinci, sunt precizate la art. 71, alin (2).

22. Introducerea precizării că rezultatul evaluării nu poate fi utilizat ca mijloc de coerciție, ci el trebuie să reflecte strict rezultatul învățării (art. 102, alin (3)).

23. Introducerea precizării că pentru frauda constatată la evaluările scrise se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient (art. 106, alin (3)).

24. Introducerea interdicției utilizării telefoanelor în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor, cu excepția utilizării acestora în timpul orei de curs, cu acordul cadrului didactic, pentru activități didactice sau în situații de urgență (art. 186, alin (2)) – pe durata orelor de curs telefoanele trebuie păstrate în locuri special amenajate în sala de clasă.

25. Precizarea obligativității pentru părinți de a trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (Anexă, Modelul contractului educațional, Partea IV, pct. 2, lit. c).

26. Introducerea posibilității de derulare a diferitelor activități, în anumite condiții, prin intermediul tehnologiei și al Internet-ului (consiliul de administrație, consiliul profesoral, consiliul clasei etc.).

Unitățile de învățământ sunt obligate, în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial (9 septembrie 2020), să elaboreze și să aprobe propriile regulamente de organizare și funcționare.
Aici http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229848

_________________
Cu stimă,

Consilier juridic Ion NISTOR
E-mail: juridic@isj.hd.edu.ro;
Tel.: 0733996837


Sus
 Profil Trimite mesaj privat E-mail  
 
Afisati mesajele precedente incepand cu:  Sortate dupa  
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 

UTC + 1 ora [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 26 vizitatori


Nu poti crea un noi topice in acest forum
Nu poti raspunde topicelor de pe aceast forum
Nu poti modifica mesajele tale din acest forum
Nu poti sterge mesajele tale din acest forum
Nu poti aduce atasamente pe acest forum

Cauta dupa:
Sari la:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Varianta in limba romana © 2007 roadiro Grup